اتوبوس تيم ملي و مشكل شمارهگذاري

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

وقتي يك كاغذ پاره ميشــود، با بهترين چســبهاي دنيا هم مثل روزاول نميشــود. گاهي برخي كاغذها پساز پاره شــدن حتي نياز به چسب هم ندارند و به سادگي دورانداخته ميشونداما كاغذهاي ديگري هســتند كهاگر 10 تكه هم شوند، بايد آنها را با وسواس و دقت كنار هم چيد و با مرغوبترين چســبها چســباند چرا كهاين كاغــذ و آن كاغذ، ارزشهاي متفاوتي دارند. اگر كاغذ يك پاكت معمولي دو تكه شــود، آن را دور ميريزندامااگر يك فقره چك چند ميلياردي يا ســند و مدرك يك ملكاعلا در نقطه خوبياز شهر، يا تكهاي نفيساز كتابي دســتنويسبا قدمت تاريخي چند صد ساله پاره شــود، باز هم آن را دور ميريزند يابا چسب ميچسبانند و به شكل ويژهاي از آن مراقبت ميكنند؟

حكايت برانكو و رامين رضاييان است كه بند دل برانكو پاره شده و ظاهرا رغبتي به وصله كردن و دوختن آن ندارد. برانكو ديروز در مصاحبــهاش پيرامون اخراج رضاييان از مثال پاره شــدن يك تكه كاغذاستفاده كرد كه با چسب مثل روزاول نميشود. حقاز بسياري جهات با برانكواســتامانبايد رامين را هم يك تكه كاغذبــيارزش و معمولي تلقي كنيم. رضاييانبه عنوان يك فوتباليســت – آن هم مليپوش – بااستعداد و توانايي فنياش، يك تكه باارزشاز مجموعه فعلي پرسپوليس محسوب ميشــود و نبايد به او از زاويه كاغذ پاره نگاه كرد. رامين دو فصل – بخصوص فصلاول – براي پرســپوليس مهرهاي موثر و كارآمد بوده و نمايشهاي درخشــانش هنوزاز ذهن علاقهمندانبه فوتبال پاكنشدهاســت، پس ميتواناو را سرمايه تيم پرسپوليس دانست؛ سرمايهاي كه بيعيب نيست. او حكم الماسي را دارد كه لابهلاي گل و لاي وناخالصي، زرق وبرق خود رااز دســت دادهامااگر يكاستاد چيرهدست و خوشسليقه وقت بگــذارد و با دقت ناخالصيهــاي زايد را پاك كنــد، آن وقت اين المــاس كه در چنبر حاشيه ها قرار گرفته، ارزش واقعی اش را پيدا می كند.

رضاييان و البته بســياري ديگر از بازيكنان نســل جديد پرســپوليس، ســرمايههاي ميلياردي اين باشگاه هستند كه هم در زمين ميدرخشند، هم در كسب نتيجه تاثيرگذارند، هم هوادار با عشــق و علاقه به آنها پول ميدهد و بليت ميخرد تا به ورزشگاه برود و هم خارج از زمين ميتوانند محل درآمدزايي براي باشــگاه باشند. باشگاههااز ستارهها به واسطه ستاره بودن ميتوانند هزار جور براي خود كسب درآمد كنند و نهايت بهره رااز آنها ببرند، اگر مديران باشــگاهي ما قدراين سرمايه عظيم را بدانند و درك كنند كه وقتي به بازيكني بازي ميدهند و زمان و هزينه صرف آموزش و پرورشاش ميكنند، تا ســالها بايداز آنها به نفع باشگاه بهره بگيرند.

رامين رضاييان در پرســپوليس نقش يك ســتاره ميلياردي گرانبها را دارد واينجاست كهنقش مديريتباشــگاه در حل مشكل فعلياو پررنگاســت. طاهري و سايراعضاي هيات مديره بايد تدبيري بينديشند تا هم تيم و شأن يك باشگاه بزرگ رعايت شود و هم سرمايهاي مثل رضاييان به سادگي نسوزد و دود شود؛ اين كليديترين نقش مديران باشگاه پرسپوليس است. پرسپوليس درابتداي فصل براي جذب همين رامين رضاييان به آب و آتش زد كه نشد؛ پس از انصراف او از حضور در تركيه، تلاش و كوشــش فراواني براي خالي كردن فهرســت و بازگشت اين بازيكن انجام شد تا سرانجام رامين يكي از بازيكنان اين فصل پرسپوليس باشد. حالا بازيكني كه بااين همه مشقت و سختي به پرسپوليس بازگشته، نبايد به سادگي از دست برود وباشــگاهاو را كناربگذارد. از يك سوباشــگاه و مديريت آن مسوولاست واز سوي ديگر برانكو كه مســووليت فني تيم رابرعهده دارد، با آن همه تجربهبزرگ در تيمهاي متعدد حتما ارزش چنين بازيكناني را ميداند.

پس براي حل مشكل بايد چارهايانديشيد؛ شايد كاغذها با چسب مثل روزاولنشونداما آدمها ميتوانند با گفتوگو، با حرف زدن و تعامل كردن، بند پاره شده دل خود را جوش دهند و همه چيز را نه شايد مثل روز اول كه لااقل با فراموش كردن گذشته ترميم كنند.

براي شــكل گرفتناين ماجرا، در وهلهاول مديريت و پــساز آن برانكو واز همه مهمتر خود رامين رضاييان بايد كوشــش كنند تااين ماجرا حل شود و همه چيز به يك سال قبل، به آن روزها كه برانكو، رامين و همهاعضاي تيم براي قهرماني همدل بودند، بازگردد و ترميماين زخم كه نبايد كهنه شــود، ميلياردها تومان براي همه آنهايي كه در ماجرا دخيل هستند نفع و سود خواهد داشت.

اردوي تيم ملي فوتبال ايران از 26 اســفند آغاز ميشود و فدراسيون فوتبال هم در حال فراهم كردن هر چه بهتر امكانات براي اين تيم اســت. در اين راســتا از چندي پيش، مســوولان فدراســيون اقدام به خريد يك دستگاه اتوبوس مدرن و پيشرفته براي شاگردان كارلوس كيروش كردهاند. مهدي تاج و محمدرضا ســاكت نيز پس از دردسرهاي فراوان اين اتوبوس را از گمرك ترخيص كردهاند تا شايد شاگردان كيروش در اردوي پيشرو بتوانند از آن استفاده كنند. اين اتوبوس هماكنون در حال آمادهسازي براي اســتفاده مليپوشان اســت و اقدامات نهايي براي طراحي بدنه آن در حال انجام اســت اما كماكان يك مشــكل بزرگ پيش روي فدراسيون فوتبال و تيم ملي براي اســتفاده از اين اتوبوس قرار دارد. اتوبوس تهيه شده توسط فدراســيون فوتبال داراي پنج محور است و نسبت به ساير اتوبوسها اندازه بزرگتري دارد و همين موضوع محل مناقشــه فدراســيون فوتبال با پليس راهنمايي و رانندگي شده است. پليس راهور هنوز مجوز پلاك گذاري اين اتوبوس را صــادر نكرده و ظاهرا ايراد گرفته كه ايــن اتوبوس ميتواند بار ترافيكي ايجاد كند. اين اتوبوس اگر در خدمت تيم ملي قرار گيرد، يكي از مجهزترين اتوبوسهاي موجود در دنياست و حد استاندارد تيمهاي بزرگ و بينالمللي را داراست. طرح در نظر گرفته شده براي بدنه اين اتوبوس، سه يوز به رنگهاي پرچم ايران اســت كه در سايز بزرگ در دو طرف اتوبوس نقش خواهد بست. پيش از اين هم در شهريور ماه و در ديداري كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري با تيم ملي فوتبال داشــت، از يك دستگاه اتوبوس با طرح تيم ملي رونمايي شد كه گويا اين اتوبوس معمولي و اجارهاي بوده است.

احتمال ويژه براي افتتاحیه جذاب

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.