مجوز بازي شكاري رد شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در تعطيلات نيم فصل، رضا شــكاري تصميم گرفت از ذوب آهن جدا شــود و پيراهن روســتوف را بر تن كند. هافبك تيم جوانان و باشگاه ذوب آهن اما قرارداد خود را يكطرفه با اين باشگاه فسخ كرد تا لژيونر شود.

ذوب آهن اين اقدام شــكاري را برنتابيد و خيلــي زود عليه او جبهه گرفت. مديران اين باشــگاه شــكايت خــود را تنظيم كردنــد و آن را به فدراسيون فوتبال بردند تا از صدور مجوز بازی او در روسيه جلوگيري كنند.

گفته ميشــود شــكايت ذوبيها تا حدود بســياري به بار نشســته و فدراسيون فوتبال فعلا به درخواست روستوف جواب مثبت نداده تا پس از بررسي پرونده تصميم نهايي را اتخاذ كند.

اين اتفاق در حالي رخ داده كه شــكاري در روسيه حضور دارد و قصد بازگشــت ندارد. به اعتقاد شــكاري او با پرداخت 100 هزار دلار ميتواند قرارداد خود را يكطرفه فسخ كند اما باشگاه ذوب آهن نظر ديگري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.