بنگترمیزعجییبررا غاكجسازيرایم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورسازي عرف را كنار گذاشته و براي بنگر جرايمي در نظر گرفته كه اين مدافع نه مستحق اش بوده و نه سندي براي اثبات تخلف او وجود دارد. همه اينها در شرايطي رخ داده كه بنگر بعد از بازي مقابل پرسپولیس، از سوي كادر فني به تباني متهم شده. اتهامي كه برگ برنده بنگر در اين ماجراي پیچیده است. بنگر نیز تا امروز مصاحبهاي انجام نداده و مترصد فرصتي است تا اين مساله را اثبات كند. شكايت ميتواند راهكار جديد بنگر براي اثبات بيگناهياش باشد. بيگناهي كه بايد به كمیته انضباطي فدراسیون فوتبال برود و از حقوق خود دفاع كند.

گويا باشگاه تراكتورسازي به دو پستي كه بنگر در اينســتاگرام شخصي خود منتشر كرده معترض است. تراكتورســازي به اين دو پست استناد كرده و بابت آنها بنگر را گناهكار دانسته. اينكه درد دلهايي از سوي بنگر در اينستاگرام شخصي اش منتشر شــود هرگز نميتواند دال براي مصاحبه او باشــد. بخصــوص كه موضوع جريمه در نظر گرفته شــده تراكتورسازي براي بنگر، مصاحبه او با رسانهها است كه اين اتفاق تا امروز رخ نداده.

انتشــار پست در اينســتاگرام به گناه اين روزهاي بنگر بدل شــده. بازيكني كه در تمام سالهاي اخير هرگز حاشيهاي آنچناني نساخته و اغلــب آرام و با كيفيت بــراي تيمهايش به ميدان رفته است. بازيكني كه حدود دو دهه از حضورش در فوتبال ميگذرد اما تراكتورسازي نخستين باشــگاهي اســت كه با او به مشكل خورده و كار به جريمه رسيده است.

حركت زشــت در ورزشــگاه آزادي، اتهام ديگري است كه تراكتورسازي بابت آن، محسن بنگر را 5 درصد جريمــه كرده. آنهايي كه روز بازي پرسپوليس- تراكتورســازي در ورزشگاه حضور داشــتند، حركت زشــت و نامناسبي از بنگر نديدند. بنگر بازي اش را انجام داد و تلاش كرد تا تراكتورســازي شكستي را تجربه نكند، هر چند تلاش او و ساير بازيكنان تراكتورسازي مثمرثمر واقع نشد.

اين جريمه 5 درصدي هم به نظر ميرسد بي دليل براي بنگر در نظر گرفته شــده. او اگر حركت ناشايســتي انجام ميداد قطعا از چشم رســانه ها، انواع و اقسام دوربينهاي عكاسي و فيلمبــرداري و در نهايت كادر فني و بازيكنان دو تيم دور نميماند. تراكتورســازي اما بنگر را به خاطر حركتي زشت جريمه كرده كه نه اين مدافع انجامش داده و نه كسي ديده!

دربــاره جريمــه 10 ميليونــي هم حرف و حديث فراوان اســت. تراكتورســازي پس از شكست مقابل پرســپوليس در خبري رسمي، بنگــر را تا اطــلاع ثانوي از حضــور در تمرين منع كرد. اين خبر را مديران تراكتورســازي و البته سرمربي اين تيم تاييد كردند. پس وقتي باشگاه موضع رسمي خود را در قبال بنگر اعلام كرده، ايــن بازيكن چرا بايد بــه تمرين برود؟ وقتي باشــگاه او را نميخواست چه نيازي بود در تمرين حاضر شود؟ نتيجه اينكه جريمه 10 ميليوني هم به هيچ وجه متوجه بنگر نميشود و مشخص هم نيست باشگاه تراكتورسازي چرا آن را براي مدافع خود در نظر گرفته است.

تراكتورســازي از بنگر خواســته تا همراه بدنســاز تيم تمرين اختصاصــي انجام بدهد، چون بازيكن اين تيم محسوب ميشود و تحت قرارداد باشــگاه اســت. تا اينجاي كار حرفهاي اســت اما موضوع وقتي غير منطقي ميشــود كه بدانيم باشــگاه از بنگر خواسته تا به سالن بدنســازي برود و به تنهايي وزنه بزند! پيشتر ديــده بوديم وقتي باشــگاه بازيكني را جريمه ميكــرد، او را به تمرين ميبــرد و مجبورش ميكرد انفرادي بدود و فقط دور زمين باشد.

تراكتورســازي اما عرف را كنار گذاشته و براي بنگر جرايمي در نظر گرفته كه اين مدافع نه مســتحق اش بوده و نه ســندي براي اثبات تخلف او وجود دارد. همه اينها در شرايطي رخ داده كه بنگر بعد از بازي مقابل پرسپوليس، از سوي كادر فني به تباني متهم شده. اتهامي كه برگ برنده بنگر در اين ماجراي پيچيده اســت. بنگــر نيز تا امــروز مصاحبهاي انجــام نداده و مترصد فرصتي است تا اين مساله را اثبات كند.

شــكايت ميتواند راهكار جديد بنگر براي اثبــات بيگناهياش باشــد. بيگناهي كه بايد به كميته انضباطي فدراســيون فوتبال برود و از حقــوق خود دفاع كنــد. حقوقي كه به نظر ميرســد تراكتورســازي آنها را زير پا گذاشته و تصميماتي عجيب درباره شــان اتخاذ كرده. با اين جرايم، بازگشــت بنگر به تراكتورسازي منتفي است. او با اين شرايط، فصل را از دست ميدهــد اما تمام تلاش خود را به كار ميگيرد تا بتواند بي گناهي خود را اثبات كند. آن وقت ميتوانيم منتظر حرفهاي جديد بنگر باشيم. درباره اتفاقات رختكن بازي مقابل پرسپوليس و خيلي از موارد ديگر كه رسانهاي شدن آن تا مدتها سوژه فوتبال ايران خواهد بود.

تراكتورسازي اما عرف را كنار گذاشته و براي بنگر جرايمي در نظر گرفته كه اين مدافع نه مستحق اش بوده و نه سندي براي اثبات تخلف او وجود دارد. همه اينها در شرايطي رخ داده كه بنگر بعد از بازي مقابل پرسپولیس، از سوي كادر فني به تباني متهم شده. اتهامي كه برگ برنده بنگر در اين ماجراي پیچیده است. بنگر نیز تا امروز مصاحبهاي انجام نداده و مترصد فرصتي است تا اين مساله را اثبات كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.