25 بازيكن در اردوي تيم نوجوانان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

بنگر- تراكتورسازي و ماجرايي كه هر روز پيچيدهتر از قبل ميشود. باشگاه تراكتورسازي جرايم جديدي براي مدافع ســابق پرسپوليس در نظر گرفته و در پي اثبات آنهاست. از جمله جريمه 15 درصدي بــراي انجام مصاحبههاي حاشــيه ســاز، جريمه 5 درصدي براي انجام حركت زشت مقابل پرســپوليس در ورزشگاه آزادي و جريمــه 10 ميليونــي بابت غيبت در تمرين تراكتورسازي. كنار همه اينها در اختيار باشگاه قرار دادن را بگذاريد تا همه چيز تكميل شود.

محســن بنگر بي گناهي است كه گناهكار جلوه اش ميدهند. در رســانهها و شرايطي كه او نــه مصاحبــه ميكند و نه حرفــي آنچناني بــه زبان ميآورد. بنگر را بــه دليل انجام چند مصاحبه عليه باشــگاه و سرمربي تراكتورسازي جريمه كرده اند. جريمهاي سنگين كه بخشي از قرارداد او را شامل ميشود. كمي كه كنجكاو ميشويم ميبينيم كه بنگر صحبتي با رسانهها انجــام نداده و بــي جهت با جريمــه ميليوني مواجه شده است.

سرمربي تيم نوجوانان اسامي ۲5 بازيكن دعوت شده به اردوي تداركاتي را اعلام كرد. عباس چمنيان، اســامي بازيكنان دعوت شــده را به شرح زير اعلام كرد: عارف محمد عليپور، امير حسين اسماعيل زاده، الهيار صياد منش از مازندران علي باقري از كرمان اميرحســين عليزاده، طاها شريعتي، اميرحســين خدا مرادي، عليرضا اسدآبادي از تهران عليرضا كوشكي از اصفهان محمد شــريفي، احمدرضا جلالــي، محمدرضا گلي، وحيــد نامداري، محمدرضا غبيشاوي، علي ستاوي و علي غلام زاده از خوزستان

علي داوران، ســبحان خاقاني، تانيور باشقره، عليرضا حيدري، امير علي عليزاده، هادي كيانپور از خراسان رضوي محمد قادري از هرمزگان مبين عشاير و امير شيرچي از گيلان اين اردو از ۲1 اســفند به مدت چهــار روز در مركز تيمهاي ملي ايران برگزار ميشــود كه بازيكنان بايد روز شــنبه راس ســاعت 1۴:00 در هتل آكادمي ملي فوتبال خود را به كادر فني معرفي كنند.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت 19 بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت 16:30

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت 17 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت 19

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 139۶ قطر............................................................................................... ايران، ساعت 1۸ سهشنبه 8 فروردين 139۶ ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه ۲3 خرداد 139۶ ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت 19 پنجشنبه 9 شهريور 139۶ كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت 17 سهشنبه 14 شهريور 139۶ ايران............................................................................................ سوريه، ساعت 1۸ 17:30

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.