براتي: اخطارهاي فيفا كاملا جدي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال جوانان آمريكا با هدايت ســرمربي ايراني خود، بــه مقام قهرماني كونكاكاف دســت پيدا كرد. تيم فوتبال زير ۲0سال آمريكا كه اميد نمازي مربي ايراني ســابق تيم ملي فوتبال كشورمان در كادر فنــي آن حضور دارد، با پيروزي مقابل هندوراس قهرمان كونكاكاف شد.

تيم فوتبال جوانان آمريكا كه پيش

احمدرضا براتي، رييس كميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون فوتبال در خصوص تصميمات اخير فيفا عليه باشــگاههاي ايراني اينطور حــرف ميزند: «متاســفانه آنچه رخ داده ريشــه در مسائل و مشــكلات مختلفي دارد. همه مــا ميدانيم كه صنعت فوتبال در دنيا چه ثروتي توليد ميكند و درآمدهاي آن چيســت و به چه اندازه اســت و هر روزه به حد كفايت در مورد آن بحث ميشود .در عين حال، از وضعيت و مشكلات اقتصادي فوتبال خودمان هم مطلعيم و ميدانيم تا رسيدن به آن نقطه ايدهآل فاصله زيادي داريم، بنابراين بايد مديريت دخل و خرج فوتبالمان را با اين واقعيات تنظيم كنيــم. زماني كه با بازيكنان خارجي بيكيفيت چنين قراردادهايي منعقد ميشود اولا بايد در مورد دلايل فني و فرآيند چنين انتخابي مطالعه شــود و ثانياً بايد ديد به پشــتوانه كــدام بودجه چنيــن تعهدات و هزينههايي را بر باشگاه خود تحميل ميكنيم. كدام درآمد را مد نظر داشــتهايم كه براساس آن راضي به چنين تعهداتي شــدهايم. به هر حال فوتبال ما بخش عمدهاي از هزينههايش، از محــل پولهــاي دولتــي و عمومي تامين ميشــود و لذا اين وظيفه همان دستگاهها و نهادهاي تامين كننده بودجه است كه بر نحوه هزينه كرد اين منابــع نظارت كنند و از هدر رفت آن جلوگيري كنند و در خصوص اتلاف اين ســرمايههاي عمومي حساسيت به خرج دهند.» او در باره اخطارهاي فيفا به فدراسيون فوتبال و باشگاهها حرفهايي دارد: «به صورت مســتمر از فيفا اخطار و هشــدار ميرسد كه باشــگاههاي بدهكار در آينده بســيار نزديك و در صورت عــدم پرداخــت بدهيها تنبيه ميشــوند و بنده همين جا بــدون آنكه نامي از باشگاه خاصي ببرم اعلام ميكنم كه هيات مديره باشگاهها و بخشهايي كه بودجه آنها را تامين ميكنند در جريان باشند كه اين نامهها و هشــدارها كاملا جدي هستند و در صورتي كه تصميمي عليه اين باشــگاهها اتخاذ شود مسووليتي متوجه فدراســيون نيست و البته قابل جبران هم نخواهد بود. فدراسيون فوتبال در اين پروسه كمترين نقش را ميتواند داشته باشــد چرا كه انتخاب بازيكنان و عقد قرارداد با آنها و پرداخت دستمزدها و نهايتا مديريت دعــاوي و انجام دفاع از دعــاوي تماما اموري هستند كه بر عهده باشگاهها هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.