فقط بيرانوند نه مظاهري هم هست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعــد از چنــد ســال كه مشــكل دروازهباني داشتيم، حالا چند دروازهبان در تيم ملي حضــور دارند كه فوقالعاده كار ميكنند و به تناوب به اردوهاي تيم ملي دعوت ميشوند. بيرانوند، مظاهري و اخباري نشان دادهاند كه ميتوانند خيال كيروش را آســوده كنند. بــه نظر من كيروش نبايد فقط به بيرانوند اتكا كند.

او بايــد فرصــت بازي بــه امثال مظاهري را بدهد تــا او هم بتواند عرض اندام كند و خودي نشــان بدهد. هميشه اينطور بوده كه برخي دروازهبانها پشت خط دروازهبان اصلــي ميمانند و از بين ميرونــد. زمان بازي ما خيليها پشــت ســر مرحوم ناصر حجازي ماندند، زمان عابدزاده همينطور بود و البته اين شرايط در دوران حضور رحمتــي درون دروازه تيم ملي ادامه داشت. البته زمان حجازي و عابدزاده بيشتر بود و طي ساليان اخير كمتر. به نظر مــن نبايد در مقطع فعلي اين اتفاق بيفتــد. بايد به دروازهبانهايي نظير رشيد مظاهري فرصت بازي بدهيم تا آنها هم تلاش كننــد و به دروازه تيم ملي برســند. آن وقت شاهد يك رقابت برابر خواهيم بود. رقابتي در شرايط بازي كــه ميتواند عادلانهتر باشــد. وقتي دو دروازهبــان در تيم ملي فرصت بازي پيدا كنند، آن وقت رقابت برابر خواهد بود.

ديگــر هيــچ دروازهبانــي مدعــي نميشــود كه فرصــت بازي به دســت نياورده. در اين شــرايط هر دروازهباني، مثــلا از بين مظاهري و بيرانوند بهتر كار كرد ميتواند جاي ديگري را تنگتر كند و فضاي كار را بگيرد. بيرانوند دروازهبان خوبي است اما يكسري نقاط ضعف دارد كه بايد آنها را برطرف كند. بايد بپذيريم كه بــازي در پرســپوليس آســانتر از تيمهاي ديگر است.

بخصوص تيــم فعلي كه مــدام به ســمت دروازه حريفان حمله ميكند و كمتر اجازه ميدهــد تيم مقابل صاحب موقعيت شــود. عيار بيرانوند تحت فشار مشخص خواهد شــد. بايد ببينيم او در اين شــرايط چگونه عمــل خواهد كرد. در ايــن بين روند مظاهــري واقعا خوب بوده و او در دروازهباني ثبات داشــته. هر دروازهباني ممكن اســت نوســان داشته باشــد اما مظاهري با كمترين نوســان درون دروازه ذوبآهن ايســتاده و نشان داده كه دروازهبان قابل اعتمادي اســت. حتــي بــراي حضــور درون دروازه تيم ملي. مدافعان مركــزي ذوب آهن جوان هستند و همين مســاله فرصت را براي مظاهري فراهــم كرده تا خودنمايي كند و موقعيتهاي حريفــان را يكي پس از ديگري مهار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.