قهرماني جوانان آمريكا با نمازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از اين صعــود خود بــه رقابتهاي جام جهاني جوانان را قطعي كرده بود، بامداد ديــروز مقابــل هنــدوراس در وقتهاي قانوني به تساوي دست پيدا كرد تا بازي به پنالتي كشيده شود. در ضربات پنالتي جوانان آمريكايي موفق شدند با نتيجه 5 بر 3 هندوراس را شكست بدهند و عنوان قهرماني را از آن خود كنند.

اميــد نمازي بعــد از جدايي از تيم ملــي فوتبال ايــران به آمريكا برگشــت و از حــدود دو ســال پيــش و در زمان ســرمربيگري يورگن كلينزمــن در تيم ملي آمريكا هدايت تيــم فوتبال زير 1۸ سالهها و دســتياري در تيم زير ۲0 سال اين كشور را برعهده گرفت.

او بعــد از رفتــن كلينزمن و آمدن ســرمربي جديد نيز در اين ســمت باقي مانــد و حالا توانســته در قــاره خود، به مقام قهرماني برســد و جــواز حضور در رقابتهاي جام جهاني زير ۲0 سال را به دست آورد. نمازي سابقه سرمربيگري در تيم بانوان آمريكا و البته اســتيل آذين را در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.