عليپور در باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در حالي که به نظر ميرسید علي علیپور بعد از درگیري با رضايیان در اردوي دبي بخشــیده شده و جريمه اش تنها از دست دادن بازي با الوحده بوده ديروز به کمیته انضباطي باشگاه رفت.علیپور مقابل نفــت در ترکیب اصلي بــود 90 دقیقه بــازي کرد اما بعد از پايان تمرين ديروز از باشــگاه با او تماس گرفته شد و از اين بازيکن خواســتند به محل باشــگاه برود تا جلســهاي را با مديريت برگزار کند. اين بازيکن پس از خروجش از باشگاه پرســپولیس گفت: «مشــکل خاصي نبــود و در حضــور آقايــان طاهري، کاشــاني، ظفرقنــدي توضیحاتم را ارائه دادم. انشــاءا... که مشکل حل ميشود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.