جشن قهرماني در شأن واليبال ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

ســه بازي فينال ليگ برتر واليبال از فردا آغاز ميشود و بانك ســرمايه رو در روي پيكان قرار ميگيرد. رقابتي كه از ابتداي فصل تمام اهالي واليبال انتظارش را ميكشــيدند و منتظر رويارويي اين دو تيم در فينال بودند. فينالي كه شــهرام محمودي ميگويد خودش و هم تيميهايش به طور كامل براي آن آماده شــدهاند و بعد از يك هفته تمرين شــرايط خوبي براي اين بازي دارند. پشت خط زن تيم ملي كه يكي از مهرههاي تاثير گذار ســرمايه به حســاب ميآيد اميدوار است قهرماني تيمش در دور رفت و برگشت، حالا با پيروزي برابر پيكان و قهرماني به اتمام برســد تا تيمي كه به عقيده او شايســتگي اش را دارد جام را بالاي ســرش ببرد.

اول از شرايط خودت بگو. از نظر بدني و آمادگي براي فينال آمادهاي؟

شــرايطم خوب اســت خــدا را شــكر. بعد از بازي با ســايپا بــه اندازه كافي اســتراحت كرديم و پس از آن هم تمرينات خوب و منظمي را پشــت ســر گذاشتيم.

مصدوميتهاي پر شــمارت چه شرايطي دارند؟

بد نيســتم. تا اينجا كه آمدهايم و تمام تلاشم را ميكنيم تا اين يك هفته باقي مانده را هم به بهترين شكل ممكن به پايان برسانم و فصل را تمام كنم.

در اين يــك هفته آخر هم بايد با پيــكان در فينال بــازي كنيد. بازي پيكان برابر شــهرداري را هم همگي ديدند. نظرت درباره اين تيم چيست؟

پيكان تيم بسيار خوبي است كه از بازيكنان گرفته تا مديريت و مربيان همه و همه حرفهاي و كاربلد هســتند. پيكان به نوعي شناســنامه واليبال باشــگاهي ايران اســت و بدون شك بهترين باشگاه واليبال ايران به حساب ميآيد. آنها تيم فوق العادهاي هســتند و با شايستگي به اين مرحله رسيده اند.

و تيــم خودتان يعنــي بانك سرمايه؟

تيم ما هم كه سال دومي است در ليگ حضور دارد. با اين حال خيلي خوب و حرفهاي پيش آمده و همه چيزش بجا و مناســب بوده و هست. در هيچ بخشي مشكلي نداشتيم و بهترين شرايط ممكن در تيممان حاكم بود. و نتيجه اش را هم گرفتيد!

بلــه و نتيجــه اش قهرماني در دور رفت و برگشــت بــود. اين نتيجه نشــان ميدهد كه تيم ما شايســتگي قهرماني را دارد و حالا هم كه به فينال رسيدهايم تمام تلاشمان را ميكنيم به حقمان برسيم.

دو تيم را اگــر بخواهي از لحاظ فني مقايسه كني، آن هم از بيرون و بهعنوان يك واليبالي، كدام تيم را روي كاغذ برتر ميبيني؟ را بيشتر ميكند. تيم شما هم همه اينها را دارد!

بله و براي همين ميگويم شرايط دو تيم با هم برابر اســت. با اين حال باز هــم اگر بخواهم از بيــرون نگاه كنم، به تيم خودمان بيشــتر اعتقــاد دارم و فكر ميكنم بانك ســرمايه بتوانــد پيكان را شكست دهد.

اگر پست به پســت بخواهيم دو تيم را مقايســه كنيم، بارز ترين اختلاف دو تيم در بخش ســرعتي اســت. جايي كه محمد موسوي و عــادل غلامي در تيم شــما حضور دارند. نظرت در اين باره چيست؟

بله خب ســيد و عادل هردويشان جزو بهترين دفاع وسطهاي آسيا و حتي جهان به حساب ميآيند و حضورشان در هر تيمي ميتواند امتياز بزرگي محسوب شود.

و شايد بتواند حكم برد شما برابر پيكان را امضا كند!

پيشبينيات از فينال و باز هم بهعنوان تماشاگر! كدام تيم ميبرد؟

همــان بالا گفتم شــرايط دو تيم برابر است و به ســرمايه بيشتر از پيكان اعتقاد دارم. با اين حال شــرايط پليآف اصــلا قابل پيشبيني نيســت. حالا بايد بگويم كه فينال از همه شــان عجيب و غريبتر است و هميشــه اتفاقهاي غير منتظرهاي در آن ميافتد.

چندمين فينــال پياپي ات را تجربه ميكني؟

اين هشتمي است! چند قهرماني؟

از هفــت فينــال قبليام شــش قهرماني دارم و يك نايب قهرماني.

نايب قهرمانــي هم بر ميگردد به دو فصل پيش كه در اروميه بازي ميكردي؟

بله، آن بــازي عجيب و غريب كه در تهران بــا پيكان بــازي كرديم. تنها همان يك فينال را باختم و شــش تاي ديگر با قهرماني تمام شده. آن بازي هم اتفاقهاي عجيب كم نداشت و در پايانش هم كه شاهد آن درگيريها بوديم.

و حالا هم ميروي براي قهرماني هشتم؟

انشــاءا... . همه چيز كه تا اينجا خوب بوده و اميدوارم در فينال هم خوب پيش برود و بتوانيم به قهرماني برســيم. بچهها زحمات زيادي كشــيدهاند و تيم خيلــي خوبي هم داريم و همه چيز براي قهرماني آماده اســت. اميدوارم در نهايت هم به اين عنوان برســيم تا اين تلاشها پايان خوبي داشته باشد.

پايان خوش و بعد از آن هم تيم ملي؟

فعلا دلم نميخواهــد درباره تيم ملي صحبــت كنم. فعــلا تمركزم روي واليبال باشــگاهي و بانك سرمايه است و فينال دشــواري كه برابر پيكان خواهيم داشت. بعد از فينال ميتوانم سر فرصت دربــاره تيم ملي فكر كنم، تصميم بگيرم و صحبت كنم.

مرحلــه نهايي ليگ برتر واليبال از روز چهارشــنبه بين دو تيــم پيكان و بانك ســرمايه آغاز ميشود. مرحلهاي كه طي ســه بازي قهرمــان ليگ 95 واليبال را مشــخص ميكنــد و جام را بــه تيم قهرمــان ميدهــد. جامي كه البتــه در ســالهاي گذشــته هيچگاه جشــن درخوري از ســوي فدراسيون براي اعطايش به باشگاه قهرمان برگزار نميشد و برخي تيمها خودشان جشن قهرماني شــان را برپا ميكردند. اتفاقي كه گويا قرار اســت اين بــار بيفتد اما اين بار هم با فاصله از فينال و در ســال آينده!

ســعيد درخشــنده درباره زمان برگــزاري جشــن قهرمانــي ليگهاي مختلف واليبال ميگويد: «اوايل ســال آينده جشن قهرماني ليگهاي مختلف ســال 95 واليبال ايران برگزار خواهد شــد. با توجه به اينكه تيمهاي اول تا چهــارم ليگ برتر مردان ســال 95 در روزهاي پاياني ســال جاري مشــخص ميشود، امكان برگزاري جشن قهرماني ليگهاي مختلف به دليل ترافيك كاري روزهاي پاياني اسفندماه وجود ندارد.»

رييس سازمان ليگ واليبال با بيان اينكه ســال آينده و در مراسمي كه در شان واليبال ايران باشد، جشن قهرماني ليگها را برگزار ميكنيم ادامه ميدهد: «هنوز زمان دقيق و مكان اين مراســم مشخص نشده است اما جشن قهرماني ليگهاي برتر و دسته يك مردان و زنان ســال 95 ايران در يك مراســم برگزار خواهد شد.»

درخشنده درباره برنامه ديدارهاي فينــال و ردهبندي نيز توضيح ميدهد: «چهار تيم بانك سرمايه، پيكان تهران، شــهرداري اروميــه و ســايپا تهران به مرحله نهايي ليگ برتر مردان راه يافتند كه رقابتهاي خود را از روز چهارشنبه هفته جاري آغاز ميكنند و اگر به ديدار سوم كشيده شود، تا 25 اسفندماه ادامه خواهد داشت.»

او همچنين ميگويــد: «تيمهاي ســپهر الكتريك قزويــن و رعد پدافند اصفهان بــه ديدار نهايي ليگ دســته يك مردان راه يافتند كه اين مســابقه روز چهارشــنبه 18 اسفندماه در تهران برگزار ميشود.»

درخشنده درباره هفته پاياني ليگ برتر بانوان نيــز ميگويد: «هفته پاياني ليگ برتر واليبال بانوان روز دوشنبه 23 اسفندماه برگزار ميشود.»

فينال و ردهبندي ليگ برتر واليبال از عصر فردا بــا ديدار تيمهاي پيكان و ســرمايه در فينــال و جدال ســايپا و شــهرداري اروميــه در ردهبندي آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.