ليگ طلايي براي حمايت از دووميدانيكاران راه اندازي ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت كاروان ايــران در بازيهاي داخل ســالن آسيا و هنرهاي رزمي آسيا هفته آينده به منظور حضور در اجــلاس سرپرســتان كاروانهاي اعزامــي به ايــن دوره از بازيها، عازم تركمنستان ميشــود. بازيهاي داخل ســالن و هنرهــاي رزمي آســيا براي دومين بار به صــورت همزمان برگزار ميشود كه اين دوره بازيها شهريورماه سال آينده به ميزباني تركمنستان و در عشقآباد خواهد بود و كاروان ايران نيز در آن شركت ميكند.

در هميــن رابطــه، اجــلاس سرپرســتان كاروانهــاي اعزامــي به ايــن دوره از بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آسيا طي روزهاي 26 تا 28 اسفندماه در عشق آباد تركمنستان برگزار ميشــود كه بــه همين منظور اصغــر رحيمي هفته آينــده و يك روز پيش از آغاز اجلاس )25 اســفندماه( عازم عشــق آباد ميشود تا در اجلاس شركت كند و اقدامات مربوط به حضور كاروان ايــران در اين رقابتها را انجام دهد.

كاروان ايــران در حالــي در اين رويداد شــركت ميكند كه هنوز ثبت نام انجام نشــده به طوري كه رحيمي ميگويــد: «از طــرف برگزاركنندگان بازيها تعداد كلي رشــتهها براي اين دوره بازيها اعلام شده است اما اينكه در هر رشته، مســابقات در چه ماده يا اوزاني برگزار ميشود و يا اينكه در هر دو بخش مردان و زنان برگزار ميشود يا فقط به يك بخــش اختصاص دارد، هنوز مشخص و اعلام نشده است.

اينها ابهاماتي اســت كه قطعا در اجلاس پيــش رو به آنها پاســخ داده خواهد شد و برطرف ميشوند. بنابراين بعد از حضور در اجلاس تركمنستان و اطلاع دقيق از ريز برنامه برگزاري بازي ها، اقدامات لازم در رابطه با تشــكيل كاروان ايــران را آغاز ميكنيم. به طور كلي از اواخر فروردين ماه جلســاتمان را با فدراســيونهاي كانديــداي اعزام به تركمنســتان آغاز ميكنيم تا جمع بندي اين نشســتها را در ستاد عالي بازيهــاي آســيايي و المپيك مطرح كرده و براساس آنها سياستهاي اعزام و پيش بينــي مدال را انجام دهيم.» او تاكيــد دارد كه ايران كارواني بزرگ در بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا دارد.

فدراســيون دووميدانــي بعــد از اينكــه ســختگيريهايي را در ارتبــاط با پرداختهايش به ورزشــكاران اعمال كرد، از انجــام برنامههايي بــراي بهبود وضعيت مالــي دووميدانيكاران گفــت و در همين راستاســت كه از برگزاري ليگ طلايي خبر داده ميشــود. مجيد كيهانــي، با اعلام اين خبــر ميگويد: «ما در ســالهاي گذشــته مشــكلاتي را در فصل مسابقات دووميداني داشــتيم. در تمام دنيا زمان فصل مسابقات مشــخص اســت، يعني از فروردين شروع ميشــود و تا اواخر شهريور ماه نيز به پايان ميرسد. در همين دوره و در واقع در تير ماه 9 مرحله از رقابتهاي دايموند ليگ يا همان ليــگ الماس برگزار ميشــود اما ما همواره بايد منتظر ميمانديم تا باشــگاهها بيايند و بتوانيم رقابتهاي آغاز فصل را برگزار كنيم. نكته مهم اين بود كه اين باشــگاهها عنوان ميكردند كه سال مالي آنها رو به پايان است و بايد تا آغاز دوره جديد مالي صبر شود.»

رييس فدراســيون دووميدانــي با اين مقدمــه از تصميمــي كــه براي حــل اين مشكلات گرفته شــده، ميگويد: «از همان ابتــداي حضورم در فدراســيون بــه دنبال طراحي و برگزاري يــك رقابت ديگر بودم. در همين حال نيز به اين نتيجه رسيديم كه باشــگاهها از مرداد ماه وارد ليگ شوند و در نتيجه آغاز ليگ را به دهه اول مرداد موكول كرديم. سوال مهمي كه بهوجود ميآيد، اين اســت كه پس تكليف 4 ماه اول ســال چه ميشود؟ در شــرايط كنوني نميتوان هيچ كاري انجام نداد، بنابر اين ما به گزينه «ليگ طلايي» رســيديم و از برگــزاري آن نيز دو هدف داريم؛ اول اينكه براي 4 ماه نخســت ســال مســابقه طراحي كنيم و دوم اينكه بتوانيم بخشــي از نيازهاي مالي ورزشكاران را برطرف كنيم.»

به گفته كيهاني، ليگ طلايي در ســه مرحلــه برگزار ميشــود كــه 2 مرحله آن يكروزه و يك مرحله نيز دو روزه خواهد بود. اين ليگ در 18 ماده براي مردان و 10 ماده براي بانوان اســت. در هــر مرحله به نفرات اول تا ســوم به ترتيب 5/1 سكه، يك سكه و نيم ســكه بهار آزادي جايزه داده ميشود و در پايــان ليگ هم به نفر اول 15 ســكه اهدا ميشــود و نفرات بعدي نيز جوايز خود را طبق دســتورالعمل تعريف شده، دريافت ميكنند.

شــايد در نگاه اول، ايــن مبالغ حكم باشــد اما وقتي به مبالــغ قراردادها نگاهي مياندازيم، ميبينيم كــه اين حركت براي ورزشــكاران دووميداني كه قراردادهايشان در بهترين حالــت هم به 15 ميليون تومان نميرسد، ميتواند قابل قبول باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.