افتتاح دومين مقر شوراي المپيك آسيا در تايلند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نظر واقعي من اين است كه دو تيم با هم برابرنــد. آنها هم مثل ما مليپوش دارند و يك خارجي خيلي خوب را هم به تازگي به خدمت گرفتهاند كه قدرتشــان

گفتــم كــه هــر دو بازيكنهاي بزرگي هســتند و ميتوانند با حملهها و دفاعهايشان هر خط حملهاي را در دنيا با مشــكل مواجه كنند. اين دو بازيكن از وزنههاي تيم ما هستند و بدون شك در بازي تاثير زيادي خواهند داشت.

رييس شوراي المپيك آسيا به همراه مسوولان كشور تايلند دومين مركز اين شــورا را در اين كشور افتتاح كردند. به دنبال تعليق كميته المپيك كويت از ســوي IOC (كميته بينالمللي المپيك(، قرار شد در مناطق مختلف آسيا مراكزي براي شــوراي المپيك آسيا افتتاح شود كه در همين راستا، مركزي در تايلند افتتاح شــد. قائممقام نخست وزيري تايلند و رييس كميته ملي المپيك اين كشور به همراه شــيخ احمد رييس شوراي المپيك آسيا در مراسم حضور داشتند.شيخ احمد در اين باره گفت: «تايلند يكي از كشورهايي است كه نقش اصلي را در جنبش المپيك در آســيا ايفا ميكند و من در اينجا از حمايت آنها تشكر ميكنم.» قرار است در چهار كشور ديگر، مراكزي افتتاح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.