شب قبل از مسابقه مسير تغيير كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون دوچرخه ســواري ميگويد: «انتظار ما از ركابزنان جاده در مسابقات قهرماني آسيا بيشتر بود و بايد اعتراف كنم كه ما مشكل حضور در مسابقات بينالمللي و تجربه پايين ركابزنان را داريم.» خسرو قمري درباره كسب تنها دو مدال برنز در مسابقات دوچرخه سواري جاده قهرماني آسيا ميگويد: «اگر مدالهاي بخش جاده و پيست را كنار هم بگذاريم عملكرد نسبتا خوبي داشتيم با اين حال انتظارمان اين بود ركابزنان در مســابقات جاده يكي دو مدال ديگر هم بگيرند. البته مليپوشان براســاس مسيري كه قبلا اعلام شــده بود تمرين كرده بودند اما شب قبل از مسابقه مســير تغيير كرد و اين باعث شد نتوانند برنامهشان را پياده كنند.»او ادامه ميدهد: «شايد بگوييد شرايط براي همه كشورها يكسان بوده است اما اين را هم بايد اعتراف كنيم كه تعداد حضور در مسابقات حريفان نسبت به ما 50 به 10 است. يعني اگر آنها در 50 مسابقه در سال حضور داشتند، ما در 10 مسابقه شركت كردهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.