300 دوچرخه چيني به هياتهاي استاني ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون دوچرخهسواري اوايل ســال آينده دوچرخههاي تحويل گرفته از شــركت چيني را به هياتها تحويل ميدهد. ســرانجام پس از چند ماه قرار اســت دوچرخههاي سفارشي چيني كه وارد كشور شده به هياتهاي استاني واگذار شود. فدراسيون خرداد ماه امسال سفارش ساخت 300 دوچرخه را به يك شركت چيني اعلام كرد و حالا اين دوچرخهها با اعلام قمري، رييس فدراسيون و بدون يك ريال حق گمرك و ســود به ايران رسيده و قرار اســت اوايل سال 96 به هياتها تحويل داده شود. هزينه هر دوچرخه حدود يك ميليون و 40 هزار تومان تمام شده است.

نارضایتي نسبي خسرو قمري از ركابزنان در جاده آسيا:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.