قيا:درهرگا نكارديرماماحجليلت ممی شوم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

شايد يكي از افرادي كه ســال 95 برايش خيلي خاص و مهم شد، محمد طلايي باشد. او بعد از سالها كار كردن در رده نوجوانان و جوانان سرمربي تيم ملي بزرگسالان شد. اتفاقي مهم كه به اين آسانيها براي هر كشتي گيري رخ نميدهد. در واقع آرزوي هر يك از قهرمانان سابق كشتي رسيدن به سرمربيگري تيم ملي است. حالا طلايي به اين مهم رسيده است و در جدي ترين آزمون خود هم توانست تيم را بهعنوان قهرماني برساند. به همين دليل شايد سال 95 براي طلايي مهم و ويژه باشد. هر چند كه خودش ميگويد هميشه آرزو داشته هر جا كه هست مفيد باشد و چيز ديگري برايش مهم نيست.

آقاي طلايي بايد با تاخير به شما هم تبريك بگوييم و هم تسليت. تبريك به خاطر قهرماني در جام جهاني و تسليت به خاطر درگذشت مادر بزرگتان.

ممنون هستم. آرزوي سلامتي دارم براي همه مــردم ايران. قهرماني هم كار كوچكي بود براي مردم بزرگ ايران كه اميدوارم مورد قبول آنها واقع شود.

بعد از جام جهاني و در ليست جديدي كه شما براي حضور در اردوي تيم ملي ارائه كرديد انتقاداتي صورت گرفت.

هيچ وقت از انتقاد كردن ناراحت نميشوم اما برخــي از انتقادات مغرضانه و بــه دور از منطق بود و كارشناسي شده، نبود.

شــايد انتقاد از دعوت شدن آذرشكيب و جمال ميرزايي به اردوي تيم ملي منطقيتر بود اما چرا به دعوت صادقي نقد وجود دارد؟ تصميم گرفتيم اين نفرات باشند. ضمن اينكه ابراهيمي از اردوي بعــدي دعوت ميشــود و صادقي هم براي پشتوانه سازي بايد دعوت شود. صادقي چند ساله است؟

22 سال سن دارد. كشتي گيري در اين مقطع ســني بايد دعوت شــود و در اردوي تيم ملي روي او كار كنيم تا به يك كشــتي گير با تجربه تبديل شود. اگر صادقي دعوت نميشــد همين افراد دوباره انتقاد ميكردند كه چرا صادقي جوان به حال خود رها شده است. در حاليكه نفراتي مانند صادقي يا پيمان بياباني كه اخيرا هم يك شكست را پذيرا شده و يا حتي حسين شهبازي بايد بيايند مســابقه بدهند و ببازند و بعد در اردوي تيم ملي روي نقاط ضعف آنها كار كنيم تا تبديل به يك ستاره شوند. اگر قرار بود اينها بدون اشتباه باشند كه نميتوانستيم اسم جوان روي آنها بگذاريم.

وضعيت كريمي در چه شــرايطي است؟ امكان رفتن به وزن 97 كيلوگرم را ندارد؟

عليرضا بايد حالا حالاها در 86 كيلوگرم بماند. او براي رفتن بــه وزن 97 كيلوگرم وزن زيادي را كم ميآورد و اين تغيير وزن به سود او نخواهد بود. حسن يزداني الان چه شرايطي را دارد؟

يزداني هم در اردو اســت. تمرينهاي خاص خود را انجام ميدهد. وضعيت بيمارياش هم همچنان ادامه دارد و تحت نظر اســت كه حتما از اين وضعيت رهايي پيدا كند.

شــايد كمي دير باشد اما قهرماني در جام جهاني را چطور ميبينيد؟ به نظر به جايگاه شما در تيم ملي خيلي كمك كرد؟

در جام جهاني خيلي خوب بوديم. خوشــبين ترين كارشناســان ميگفتند كه با آمريكا مســاوي ميكنيم اما جوري كشــتي گرفتيم كه همه به وجد آمدند و همه مسوولان كشــور از جمله رهبر انقلاب و رييــس جمهوري تقدير كردند. كار خيلي بزرگي را انجام داديم اما براي اين كار بزرگ تجليل نشديم.

چند روز پيش با منصور برزگر مصاحبهاي انجام داده بوديم به مناسبت تولدشان...

منصور خــان خيلي به گردن ما حق دارد. دو الي سه نسل كشتي مديون آقاي برزگر هستند.

امــا درباره المپيــك 96 ميگفتند كاش نميرفتم اما محمد طلايي، اكبر فلاح و غلامرضا محمدي قهرمان ميشدند!

نه. منصور برزگر زحمت خود را كشيد. براي ما هم خيلي زياد زحمت كشيد اما خب نشد. چرا نشد؟

جــو تيم ملي خوب نبود. اختلافات زيادي در تيم وجود داشت و شايد اگر گذشتها بيشتر بود تيم نتيجه بســيار بهتري را ميگرفت اما منصور برزگر از روي تعصبش به كشتي ميگويد كاش نبودم و بچهها قهرمان ميشــدند. هميشــه قدردان زحمات برزگر هستيم.

واقعا چه اتفاقــي در آن تيم رخ داد كه به نتيجه دلخواه خود نرسيد؟

گذشتهها گذشته و پرداختن به آن خيلي هم فايده ندارد. همين الان هم در اردوي تيم ملي به خاطر مسووليتي كه داريم هر از گاهي عصباني ميشويم. در حاليكه اين عصبانيتها به خاطر كار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.