سلطانيفر: مسابقات دوستانهاي با ارمنستان برگزار ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مگر شما عصباني هم ميشويد؟ شما معروف هستيد به خوش اخلاقي.

)با خنده( لطف خدا است اما خب بعضي مواقع پيش ميآيد.

مثل اتفاقي كه در موقع رياســت خطيب افتاد؟

بله آن موقع خيلي عصباني شدم. حالا موفق شديد طلب خود را بگيريد؟

نه خدا بيامرزد آقاي خطيب را اما پول ما را نداد. خب الان بايد از رســول خادم طلب خود را بگيريد!

رسول هم ميگويد برو از خطيب بگير. براي آقا رسول كه نميتوانيد عصباني شويد؟

چرا نميشــود؟ ميشــود اما آن موقع هم كه براي آقاي خطيب عصباني شــديم واقعا مسوول مالي بي انصافي كرد. اول ماجرا كه رفتيم گفتيم در حسابي كه چك صادر كرديد، پول نيســت، گفت برويد بانك، ميريزيم. رفتيم و نريختند وقتي برگشتيم فدراسيون جور ديگري حرف زد. گفت اصلا شما را نميشناسيم. كدام چك؟ اين باعث عصبانيت شد. البته همان موقع هم خدا بيامرز خطيب را حلال كرديم.

آقاي طلايي به آخرين روزهاي ســال 95 نزديك شديم، براي شما سال خوبي بود.

وزير ورزش و جوانان روز گذشته پذيراي آرتاتاش تومانيان سفير كشور ارمنستان بود. در اين ديدار وزير ورزش و جوانان ضمن تاكيد به جايگاه ويژه كشــورهاي همسايه در سياست خارجي ايران، گفت: «به دليل اشتراكهای تاريخي و روابــط ديرينه با كشــورهايي مثل ارمنســتان مايل به گســترش ارتباطات با اين كشور هستيم. در چند سال گذشته هياتهاي مختلفي بين دو كشــور رفت و آمد داشــتهاند و حجم روابــط اقتصادي فرهنگي دو كشــور رو به گســترش اســت و ما فكــر ميكنيم كه ظرفيتهاي بيشتري هم وجود دارد.»

ســلطانيفر ادامه داد: «ما سعي داريم در زمينــه ورزش و حوزه جوانــان ارتباط خود را با ارمنستان گســترش دهيم، ما در رشتههاي مختلف ورزشي در جهان موقعيت خوبي داريم و آمادهايم مدرســان و مربيان خود را جهت آموزش در رشــتههاي مذكور به ارمنســتان اعزام كنيم. ارامنه ايران هم در اينجا از حقوق بســيار خوبي برخوردارند و در مجلس داراي نماينده هستند و در كنار مسلمانان به خوبي زندگي ميكنند.»

او همچنين با اشاره به اسناد همكاري بين دو كشور، يادآور شد: «اسناد همكاري كه بين دو كشــور وجود داشت اخيرا تمديد شد و اين ميتواند به ارتباط دو كشــور كمك كند. پيشــنهاد ميكنم كه در سال جاري تيمهاي مختلفي از دو كشــور با هم ديدار دوستانه داشته باشند، بخصوص تيم ملي فوتبال كه با هماهنگي با فدراســيون فوتبال دو كشور ميتوان اين اتفاق را پيشبينــي كرد. تمــام اتفاقاتي كه در ايران در حــوزه ورزش وجود دارد را ميتوانيم در اختيار كشورهاي دوست قرار دهيم كه دو كشور از ظرفيتهاي يكديگر استفاده كنند.»

آرزو ميكنم يك دل و همدل باشيم. آرزو ميكنم بتوانيم تا پاي جان خوب كار كنيم حالا نتيجه چه ميشود مهم نيست. مهم تلاش كردن و خوب كار كردن است. نتيجه دست خداست.

از یك سكه تا 450 سكه هدیه دادیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.