فردا، مرحله پاياني مسابقات انتخابي تيم تكواندو دختران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله پاياني مســابقات انتخابي تيمملي تكوانــدو نوجوانان دختر براي حضور در نهمين دوره مسابقات قهرماني آسيا، روز چهارشنبه )18 اسفندماه( با حضور 15 تكواندوكار در ســالن كبكانيان برگزار ميشــود. مبينا نژاد كته ســري، مهلا مومنزاده، زهرا عليزاده، مائده وليپور، مريم ملكوتيخواه، دنيا محمدي، ستاره چابكي، كوثر اساسه، مبينا شاكري، الهه شيدايي، يلدا ولينژاد، مبينا بابالو، زهرا شــجاعي، زينب اسماعيلي و زهرا پوراسماعيل تكواندوكاران حاضــر در اردوي تيم دختران هســتند كه با برگزاري ايــن رقابتها نفرات اعزامي به مســابقات قهرماني آسيا مشخص ميشود. هدايت تيم نوجوانان بر عهده اعظم درستي بهعنوان ســرمربي و نيلوفر صفريان، معصومه محمديان و محبوبــه محمدنژاد بهعنوان مربي اســت. نهمين دوره مســابقات قهرماني نوجوانان آسيا از 30 فروردينماه تا يكم ارديبهشتماه سال آينده به ميزباني آتي راو قزاقســتان برگزار ميشود. در هشــتمين دوره اين رقابتها تيمملي تكواندو كشورمان موفق به كسب عنوان نايب قهرماني آسيا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.