الكسيس سانچس در آستانه جدايی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

تصميم آرسن ونگر برای نيمكتنشين كردن الكســيس سانچس در شكست 3 بر يك شنبه شب آرســنال در خانه ليورپول برای خيلیها تعجببرانگيز بوده و اســت و سبب شــد كه از مربی فرانسوی توپچیها انتقادات فراوانی صورت بگيرد. اكنون سايت ESPNنوشته است كه دليل نيمكتنشين شدن اين مهاجم شيليايی مسائل انضباطی بوده اســت نه فنی. اين ســايت و خيلی از نشــريات انگليســی مدعی شــده اند كه سانچس پس از يك مشاجره شديد با ونگر با عصبانيت يكی از جلسات تمرينی آرسنال را ترک كرده است و به همين دليل ونگر او را برای بازی برابر ليورپول در تركيب اصلی قرار نداده اســت. ونگــر در آن بازی زمانی سانچس را به ميدان فرستاد كه تيمش 2 بر صفر عقب افتاده بود و با وجود تأثيرگذاری اين بازيكن شيليايی بر روند بازی و ساختن يك گل بــرای توپچیهــا، ميهمان لندنی كاری از پيش نبرد.

ونگــر پــس از بــازی ادعا كــرد كه نيمكتنشين شــدن سانچس بنا به مسائل تاكتيكی بوده اســت اما گروهی از نشريات انگليسی نوشتهاند كه ونگر بازيكن شيليايی را به دليل ســر رفتن حوصلهاش از رويكرد او در هفتههای اخير نيمكتنشــين كرده اســت. روزنامههای گارديــن و تلگراف هر دو گزارش كردهاند كه ســانچس در اواسط هفته با برخی از همتيمیهايش در رختكن درگيری لفظی داشــته است و به دنبال آن تمرين تيم را ترک كرده است.

آينده سانچس پيش از اين در هالهای از ابهام قرار داشــت و با اتفاقی كه افتاده ماندنش در ورزشگاه امارات غيرمحتملتر هم شده اســت. او تا پايان فصل آينده با توپچیهــا قرارداد دارد امــا تا الان هيچ تمايلی برای تمديد آن نشــان نداده است و اين يعنی كه آرسنال بايد او را در پايان فصل بفروشد وگرنه در پايان فصل آينده او را به عنوان بازيكن آزاد از دست خواهد داد. اينطور كه به نظر میرســد، سانچس از عدم پيشرفت آرســنال در طول فصل ناراضی است و نارضايتیاش بعد از باخت تحقيرآميــز 5 بــر يك توپچیهــا برابر بايرنمونيخ در ليگ قهرمانان اروپا نيز به اوج رسيده است. ســانچس جزو بهترين بازيكنان اين فصل آرسنال و بهترين گلزن اين تيم در فصل جاری است چرا كه 17 گل زده و 9 پــاس گل هــم در ليگ برتر داده اســت اما نتايج نااميد كنندهای كه آرسنال در اين اواخر گرفته، او را از ماندن در ميــان توپچیها نااميد كرده اســت. در حالی كه ســانچس از ادامه حضور در آرســنال مأيوس شده اســت، همتيمی او مسعود اوزيل هم شرايطی مشابه دارد و مشــخص نيست كه يك فصل ديگر در شــمال لندن بماند. او ديگر غايب بزرگ بازی شــنبه شب آرســنال در آنفيلد بود كه البته به دليل بيمــاری آن بازی را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.