آرسنال بايرنمونيخ،مأموريتغيرممكنتوپچیها

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

تنهــا رقــم خــوردن يكــی از خارقالعادهترين بازگشتهای تاريخ ليگ قهرمانــان اروپــا میتواند مانــع از حذف زودهنگام آرســنال از مهمترين تورنمنت باشــگاهی جهان شــود. باخت 5 بر يك ســه هفته پيــش در خانــه بايرنمونيخ، عملاً هيچ شانســی را برای آرسنال جهت صعود به مرحله يك چهــارم نهايی باقی نگذاشــته اســت و اينكه اين تيم بتواند ميهمان آلمانیاش را امشــب با نتيجه 4 بر صفر شكســت دهد، آن هم با اوضاع و احوالی كه در اين چند وقت اخير داشته، غيرممكنتر از غيرممكن به نظر میرسد. شايد خوشــبينترين هوادار آرسنال هم به رقم خوردن معجــزهای مانند پيروزی 4 بــر صفر تيمش برابر غــول باواريا اميد نداشته باشد و تنها چيزی كه از توپچیها میخواهد ارائه نمايشــی خوب و كســب نتيجهای قابل قبول بــرای اعاده حيثيت برباد رفته باشد. اختلاف نتيجه بازی رفت از يك سو و وضعيت كاملاً متفاوت دو تيم از نظــر روحی و روانی به دليل نتايجی كه اين هفتــه در رقابتهای داخلی كســب كردند، راه را برای صعــود نماينده آلمان هموارتر جلوه میدهد و به نظر میرسد كه آرسنالیها بايد خودشان را برای هفتمين ناكامی پياپی برای صعــود از مرحله يك هشــتم نهايی ليگ قهرمانان آماده كنند. بهترين كاری كه آرســنال در بازی امشب میتواند انجام دهد كسب يك پيروزی قابل قبول است تا نشان دهد كه شكستش در دور رفت برحسب يك اتفاق رخ داده است. برای بازی امشب، آرسن ونگر میتواند روی كمــك هافبك آلمانیاش مســعود اوزيل حســاب كند، كسی كه شنبه اين هفته به دليل بيمــاری در تركيب توپچیهايی كه 3 بــر يك در آنفيلد بــه ليورپول باختند، جايی نداشت. سانتی كاسورلا، كسی كه به دليل مصدوميت مدت طولانی غايب بوده است، امشب هم نمیتواند برای توپچیها بازی كند، اگرچه ونگر گفته است كه اين هافبك آلمانی پيش از پايان فصل میتواند به جمع شاگردان او برگردد.

بــرای خيلیها ســوژه جالــب بازی امشــب، حضور يا عدم حضور الكســيس ســانچس در تركيــب آرســنال بعــد از ماجرای جنجالی درگيــری او با تعدادی از همتيمیهايــش در رختكــن و تــرک تمرينات هفته گذشــته قرمزپوشان لندن است. ونگر مهاجم شيليايیاش را به خاطر بیانضباطــیاش مجــازات و نــام او را از ليســت بازيكنان آرسنال برای بازی شنبه شــب حذف كرد كه ايــن تصميم برای او تبعات زيادی داشت، اگرچه خودش مدعی بود كه آن تصميم كاملاً فنی بوده اســت. در حالی كه درباره آرسنال شك و شبهات زيادی هســت، بايرن مونيــخ میتواند با تمــام قوا بــه ميدان برود چــرا كه متس هوملس، ژابی آلونسو، آرين روبن و فرانك ريبری همگی به ميدان برگشــتهاند و به باواريايیها برای كسب پيروزی 3 بر صفر برابر كلن در هفته بيســت و سوم بوندس ليگا كمــك كردند. در پنج رويارويی اخير آرســنال و بايرنمونيخ، نماينده انگليس تنها يك بار موفق به كسب پيروزی شده و يك بار هم مساوی كرده است. در مجموع اين بازیها، دروازه آرسنال 13 بار باز شده و تنها 5 گل زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.