آلگري: يك امتياز از هيچ بهتر است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

يــك روز بعــد از آنكــه رم تقريبا كورس قهرمانــي را به يوونتوس واگذار كرد، مدافع عنوان قهرماني با گل نيمه دوم لئونــاردو بونوچي از شكســت در زمين اودنيزه گريخت و براي نخستين بار بعد از يك ســال و خردهاي مساوي كــرد. يوونتــوس كه به دنبــال ركورد شش اسكودتوي متوالي است، 8 امتياز از رم پيــش افتاد كــه در زمين خود 2 بــر يك از ناپولي شكســت خورد. يووه از فوريــه 2016 كه با بولونيا مســاوي كرد، امتيازات را با هيچ حريفي تقسيم نكرده بود.

ماســيميليانو آلگري بعد از تساوي در داچيــا آرهنا گفت:«مــا برتري خود نسبت به رم را يك امتياز افزايش داديم. ما چند بازي سخت داشتيم و اودينزه به خاطر اين بازي خوب شايســته تمجيد اســت، آنها خيلي فيزيكي بازي كردند، ما در نيمه اول دقت لازم را نداشــتيم و در نيمــه دوم به انــدازه كافي صبور نبوديــم به هر حال امتيــاز مهمي بود. حتــي اگر اين بازي را هــم برده بوديم نميتوانستيم از قهرماني مطمئن شويم. ايــن يك امتياز از هيچ بهتر اســت، ما براي جشــن قهرماني بــه پيروزيهاي بيشتري نياز داريم».

لوييجي دل نري مربي اودينزه هم گفت: «بــراي امتيازگرفتن از يوونتوس بايد بهترين بازي تان را انجام دهيد و ما اينطور بوديم. ما شايسته پيروزي بوديم، قهرمان ايتاليا را به زحمت انداختيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.