سانچس نباید نیمکتنشین شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان - آلن شيرر

مــن اصــلا نتوانســتم درک كنــم كه آرســن ونگر در روز شــنبه در خانه ليورپــول چه كرد. اين يكی از بزرگترين بازیهای فصل شما بود و آن وقت بهترين بازيكنتان را روی نيمكت مینشــانيد. اگر مربی آرســنال میخواســت چيزی را به الكسيس سانچس ثابت كند، اوضاع كاملا به ضرر خود او شد.

او در نهايت توانست مهمات را برای افرادی فراهم كند كه به او حمله میكنند و میخواهند كه او برود.

ونگر پس از بازی گفت كه تصميمش تاكتيكــی بوده اســت. او میخواســت مســتقيمتر بازی كند تا با بازی پرســی ليورپــول مقابلــه كند. چی؟ آرســنال مستقيم بازی كند؟

اين همان مردی نيست كه به اصول خــودش وفادار بــود، هر چــه كه پيش میآمد. در نهايت آنها مســتقيم هم بازی نكردند. بيشــتر به نظر میرســد كه اين تصميم او در رابطه با به بنبست رسيدن تمديد قرارداد سانچس بوده است. اما اگر او میخواسته كه كاری كند كه سانچس قرارداد جديــدش را بپذيرد و آن را امضا كنــد، به نظرم كار او اثر عكس گذاشــته است. سانچس پس از نيمه اول فاجعهبار آرســنال به زمين رفــت و كاری كرد كه مربی تيم شرمنده شود.

سانچس بلافاصله ورق را برگرداند و گل دنی ولبك را ســاخت و آرسنال را به جريــان بازی برگرداند. او حالا در 26 گل آرسنال در اين فصل نقش داشته؛ 17 گل زده و 9 گل ساخته است.

شــما بازيكنی كه اين آمارها را دارد را روی نيمكت نمینشــانيد. شــما اجازه نمیدهيــد كه احساســات يا كلهشــق بودنتــان بالاتر از منافع تيــم قرار بگيرد. بــا اين حال اين اتفاق در آرســنال افتاد. اين تصميمی بود كه به بحران در آرسنال دامن زد.

آنهــا انگار باشــگاهی هســتند كه نمیدانند به كدام ســمت میروند و چه كار میخواهنــد بكننــد. آنهــا در برزخ فوتبالی هســتند. اين كــه مربی حاضر نمیشــود قراردادش را تمديد كند هم به بحرانی بودن ماجرا افزوده است. بازيكنان نمیدانند كه مربی فصل بعدشان كيست و باشــگاه هم به نظر میرسد در داخل و خارج ميدان قافيه را باخته است.

خــدا میداند آنها وقتــی كه مقابل بايــرن مونيخ قرار میگيرند و میخواهند ماموريــت غيرممكــن را انجــام دهند و شكست 5 بر يك ديدار رفت را برگردانند، جو ورزشــگاه چطور خواهد بود. بايرن در آلمان آرســنال را نابود كــرد. آن باخت شرمآور بود و ممكن است از اين باختها باز هم در كار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.