بونوچي: دوست دارم مشكلات آلگري را داشته باشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

لئونــاردو بونوچي بعــد از مدتي به تركيــب يوونتوس برگشــته و با گلزنی مقابــل اودنيــزه تيمش را از شكســت نجات داد. او به دليــل درگيري با مربي تيم از ســوي آلگري كنار گذاشــته شد و در بــازي رفت مقابل پورتــو در ليگ قهرمانان هم حضور نداشت. با وجود اين شايعات رفتنش به چلسي آنتونيو كونته و منچسترســيتي پپ گوارديولا شنيده ميشود. اين مدافع تيم ملي ايتاليا گفت: «همه چيز مثل قبل است، من براي بازي كردن ميجنگم و اگر لازم باشــد با زدن گل مشــاركت ميكنم. مــن در مالكيت باشگاه هستم، من تا سال 2021 قرارداد دارم و احســاس ميكنم بخش مهمي از تيم هستم بنابراين فكر نميكنم مشكلي باشد. اگر من ميخواســتم از يوونتوس بروم، سال گذشته برايش فشار ميآوردم چون تابســتان قبل پيشنهادهاي مهمي داشتم و يادگيري انگليسي را هم شروع كــرده بودم. مــن بازيكــن مهمي براي تيم هســتم اما همانطور كه مقابل پورتو ديديد، هيچ كس بدون جايگزين نيست. هيچ كس نبايد از جايش مطمئن باشد و ما همه بايد در تمرين صد در صد باشيم تا جاي خودمان را حفظ كنيم. دوســت دارم در آينده مربي شــوم و مشــكلات آلگــري براي انتخاب از ميــان اين همه مدافع را داشته باشم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.