بوفون به توتی رسید

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

جــان لوييجــی بوفــون، دروازهبان كهنهكار يوونتوس در شبی نه چندان خاطرهانگيز به ركورد فرانچسكو توتی، كاپيتان 40 ســاله تيم فوتبال رم برای بازی در سری A رسيد. بوفون در شبی كه تيمش از شكست يك بر صفر در خانــه اودينزه گريخت و آن را با تســاوی يك بر يك عوض كــرد، در تركيب اصلی بانوی پيــر قرار گرفت و به اين ترتيب تعداد بازیهايش در ســری A را بــه 612 بازی افزايــش داد. ايــن اتفــاق در هفتــهای رخ داد كــه توتی در بــازی حســاس تيمــش برابر ناپولی در ورزشگاه المپيكو كه جالوروسی 2 بر يك مغلوب شد به ميدان نرفت تا سنگربان يووه به او برسد. حالا بوفون 39 ساله و توتی، هر دو به طور مشترک در رده ســوم بازيكنــان دارای بيشترين بازی در سری A قرار دارند هرچند آنها تا رســيدن به نفــر دوم يعنی خاوير زانتی فاصله زيــادی ندارند. كاپيتان آرژانتينی ســابق نراتزوری در دوران بازيگــریاش 615 بازی در سری A انجام داد.

ركورددار بــازی در ليگ دســته اول فوتبــال ايتاليا اما اسطوره باشــگاه ميلان، پائولو مالدينی اســت كه 647 بار با پيراهن روســونری بــه ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.