ركورد منحصر به فرد محسن كريمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

عليرضا منصوريان حق دارد نگران آينده اســتقلال باشد. سرمربي استقلال محق است كه از آنچه در انتظار تيمش است واهمه داشته باشد چون بازيكنانش با اين روحيه قطعــا در بازيهاي آينده انگيــزه لازم را نخواهند داشــت و دور از ذهــن نيســت كه نــوار نتايج خوبي كه اســتقلال در يك ماه و نيم گذشته در پيش گرفته بود، پاره شــود. تساوي با ســياهجامگان در حقيقــت يك پيام بود تا ســيدرضا افتخاري كه در اردوي برون مرزي اســتقلال به بازيكنان قول داده بود، دســتمزدها را تا قبل از بازي با سياهجامگان پرداخت ميكند، برود و پول جور كند چون دور از ذهن نيســت كه در بازيهاي آتي هم استقلال با اين روحيه ضعيفش امتياز از دســت بدهد. تماسهاي مكرري كه منصوريان پس از امتناع بازيكنانش از حضور در تمرينها با مديرعامل باشگاه استقلال داشته حول همين محور بوده و ســرمربي استقلال به آقــاي مدير گفته اســت كه هر چه در توان دارد به خــرج دهد تا بازيكنان قبل از بازي با لكوموتيو به دستمزدهاي عقبافتــاده خــود برســند. منصوريان بــه افتخاري تاكيد كــرده كه ادامه اين روند منجر به از همگسســتگي تيمش خواهد شــد و تيمش به هم ميريزد كه افتخــاري هم قولهايي بــه منصوريان داده و به او گفته اســت به شاگردانش پيغام دهد نخستين دريافتي كه باشگاه داشت بلافاصله به حساب بازيكنان واريز ميشود. البته اينكه بازيكنان وعدههاي دوبــاره مديرعامل خــود را قبول كنند خود نيز معماي بزرگي است چون عين همين جملــه در اردوي بــرون مرزي اســتقلال از زبان افتخاري شــنيده شد و بازيكنــان تصــور ميكردند به محض آنكه پايشــان را به تهــران ميگذارند با حســابهاي پر خود مواجه ميشــوند امــا نه خبــري از پول بــود و نه حتي خود افتخاري. حال اســتقلاليها انتظار ميكشند آقاي مديرعامل همين روزها به اردوي تيمشــان برود و اعلام كند كه دستمزدهاي عقبافتاده به حسابشان واريز شــده اســت كه اگر اينطور نشود ممكن است استقلال در وضعيتي كاملا بحرانــي قرار گرفتــه و نتايج بازيهاي آتي تحتالشــعاع اين مســاله بيپولي قرار بگيرد. حتي گفته ميشــود خسرو حيدري، مهدي رحمتي و اميد ابراهيمي هم كه دريافتيهاي بيشتري در قياس با ديگران داشتهاند، هنوز مبالغي از فصل پيش طلبكارند و به همين علت آنها نيز پشت ديگر بازيكنان درآمدهاند تا باشگاه ســرعتش براي تامين اعتبارهاي لازم را بيشــتر كند. بدون شــك اگر بدهي به بازيكنان استقلال هر چه زودتر پرداخت شــود براي اســتقلال بهتر است چون بازيكنان تصميم گرفتهاند پس از بازي با سايپا هم رويه تمرين نكردنها را ادامه دهند. بازيكناني كه نميخواســتند در يك جلسه تمرين امروز هم شركت كنند و حتي قصد داشتند بازي با سايپا را هم تحريم كنند كــه با خواهش و تمناهاي منصوريان حاضر به حضور در اين بازي شــدند. در حقيقت ماجراهاي استقلال تازه شــروع شده اســت و اين افتخاري است كه ميتواند سرنوشت تيمش را با تامين اعتبارهاي لازم تغيير دهد. فضاي اســتقلال پس از بازي با ســايپا ممكن اســت به سمت و ســويي برود كه هيچ كس انتظارش را نداشته باشد. اين يك هشــدار جدي است و افتخاري بايد اين هشــدارها را جدي بگيرد چون تيم در آستانه به همريختگي كامل قرار دارد.

بعضي پيشكســوتان اســتقلالي مثل جواد زرينچــه در روزهاي اخيــر گفتهاند بايد شــخصي بزرگتر از عليرضا منصوريان، روي نيمكت اســتقلال بنشــيند. در چنين شرايطي گفته ميشــود رضا افتخاري براي ادامه همكاري با سرمربي تيمش از او برنامه و فهرســت بازيكنــان گرفته اســت. ظاهراً سياست باشگاه اســتقلال در اين است كه از هــم اكنون براي فصل آينده برنامه ريزي كرده تا فصل آينده شروعي مقتدرانه داشته

ابتداي فصل اگر نام اميد نورافكن را كنار هافبكهاي توانمندي چون روزبه چشــمي، اميد ابراهيمي و فرشيد باقري ميگذاشتيد، كمتر كسي ميتوانســت پيشبيني كند كه درخشــش نورافكن به اندازهاي شود كه نام ســاير هافبكهاي استقلال را زير سايه خود قرار دهد. از جنگهاي تن به تن در مسقط و مقابل تيمي چون التعاون بگيريد تا برسيم به بازي درگيرانهاش در ليگ. در كل بازيهاي فشرده اســتقلال در هفتههاي اخير، خيلي از بازيكنــان اين تيم بخصــوص جوانترها را خســته كرده اســت.چنانچه اگر كادرفني اســتقلال براي اســتراحت به اين بازيكنان باشد.به همين خاطر شنيده ميشود كه سيد رضا افتخاري مديرعامل باشــگاه استقلال از عليرضا منصوريان ســرمربي اين تيم براي فصل آينده هم برنامه خواسته و هم فهرست بازيكنان مورد نياز و مازاد بر نياز. البته براي دريافت اين برنامه و فهرســت عجلهاي در كار نيست وســرمربي آبيها احتمالا برنامه خود را ابتداي ســال جديد تحويل باشــگاه خواهد داد. منصوريان ترجيح ميدهد تا در اين روزها و هفتهها بيشــتر روي بازيهاي تدبيري نينديشــد، در ادامه ميتواند شاهد صدمات جبــران ناپذيري باشــد. به همين خاطر بازي با ســايپا به احتمال زياد بهترين فرصت اســت براي منصوريان كــه بتواند به بازيكنانــي مانند اميــد نورافكن حداقل يك نيمه اســتراحت بدهد. او در همه بازيهاي استقلال به صورت كامل بازي كرده و با توجه به پست او كه يك پست درگيرانه و فيزيكي محســوب ميشود، به اســتراحت نياز دارد. نورافكــن اگر همين شــرايط را حفظ كند و نقاط ضعفش را بهبود بخشد، بي شك خيلي زود به تيم ملي خواهد رسيد و پيشنهادهاي اروپايي نيز به دست خواهد آورد. پيــش رو و به ويژه ديدارهاي آســيايي اش تمركز نمايد. نكته قابل توجه اما اينجاســت كه به دليل بدهكار بودن باشــگاه استقلال زمزمههايي درباره محروميت اين باشــگاه از حضور در نقل و انتقالات شــنيده ميشــود و بايد ديــد آيا اســتقلاليها ميتوانند اين مشكل را حل كنند؟ چون در غير اينصورت هم گرفتن فهرست از سرمربي كاري بيهوده اســت و هم مذاكره بــراي تمديد قرارداد با منصوريان نياز به بررسي دقيقتر دارد.

اعتصاب بازيكنان اســتقلال و مشكلات مالي اين باشــگاه، حالا تنها بخشي از حواشي روزهاي اخير آبي پوشــان اســت. چرا كه در اين روزها بحث بازيكنان ســرباز اســتقلال و اظهارنظر ذوالفقاري، سرپرست تراكتورسازي هم به طور جدي مطرح شــده اســت. نصرا... عبداللهــي پيرو صحبتهــاي منصوريان در همين رابطــه ميگويــد : «منصوريان حرف بدي نــزد و نظــرش را گفت. ايــن را هم بايد

محســن كريمي ســتاره جــوان تيم اســتقلال كه با زدن يــك گل زيبا به تيم التعاون عربســتان در ليگ قهرمانان آســيا بار ديگــر نامش در بين ســتارههاي جوان اســتقلال مطرح شــد، با همان گل صاحب يك ركــورد كاملا منحصر به فــرد در بين همه بازيكنان استقلال شد. محسن كريمي تنها بازيكن در بين آبي پوشــان است كه در هر ســه تورنمنتي كه اين تيم در آن حضور داشــته موفق به گلزني شده است. او كه در ليگ برتر مقابل گسترش فولاد تبريز گلزني كرده بود و در جام حذفي نيز در ديدار مقابل مس كرمان براي تيمش گل زده بود، با گلي كه برابر التعاون عربســتان در آســيا به ثمر رساند نامش را بهعنوان تنها بازيكن استقلال كه در هر سه تورنمنت موفق به گلزني شده است ثبت كرد. عليرضا منصوريان هم با قرار دادن ايــن بازيكن در تركيــب ثابت تيمش مقابل ســياه جامگان مــزد بازيهاي خوب و گلزنيهايــش را داد. البته اين را هم بايد بگوييــم كــه بعد از بــازي و وقتي تك تك مهرههاي تيم نتوانستند مقابل سياهجامگان آنطور كه بايد و شايد ظاهر شوند، منصوريان به رختكن رفــت و به بازيكنانش تأكيد كرد كه غرور آنها مانع پيروزي اســتقلال شــده اســت. اين پيام منصوريان شايد بايد بيش از همه مورد توجه بازيكنان جوانتر استقلال قرار بگيرد كه آنها تازه اول راه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.