عبداللهي:هيچتيميسمتسربازهايمانمیآيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بگويم كه بازيكنان ســربازاســتقلال در حال حاضر دانشجو هستند و تا چند سال ديگر هيچ تيمي نميتواند به آنها نزديك شــود واقدام به جذب اين بازيكنان كند. ما مشــكل خاصي با تراكتورسازي نداريم و اگر حرفي هم زده شده است منصوريان ميتواند جواب دهد ».

اوالبتــه دربــارهاعتــراض واعتصــاب بازيكناناين تيم هم توضيح ميدهد : «به هيچ عنوان اعتصابي در كار نبود و بازيكنان بهخاطر مشــكلات مالي درددل كردند. آنهــا دنبال حق و حقوقشان هســتند و خواسته بازيكنان غيرمنطقي نيســت. در چند هفته گذشته هم باشــگاهاســتقلال مجبور بود طلب بازيكنان خارجــي را بدهد و همين موضوع باعث شــد بــراي پرداخت حق و حقــوق بازيكنان دچار مشكل شويم. اميدوار هستيم كهاين مشكلات بهزودي برطرف شود .» محروميت سيدمهدي رحمتي در بازي با سايپا ادامه دارد و عبداللهي در اعتراض به اين موضوع ميگويد : «دوستان بعد از شــهرآورد بلافاصله رأي دادند. مشابه هميناتفاقات در بازي ســايپا و تراكتورسازي رخ داد كه دروازهبان ســايپا بــا چند بازيكن تراكتــور درگير شــد اما چرا حكمــي صادر نكردند و رأي ندادند ؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.