استقلال در آزادي ميهمان سايپا ميشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

با پيشنهاد باشگاه سايپا و موافقت سازمان ليگ

استقلاليها خيلي دوست داشتند بازي مقابل نفت تهران به جاي ورزشگاه دســتگردي در آزادي برگزار شود اما علي دايي اصلاً موافق اين داستان نبود و در نهايت تصميم براين شــد كه نفتيها در همان دستگردي ميزبان استقلال باشــند. حتي با اينكه بازي در زمين با كيفيــت آزادي به نفع نفت تهران بود اما آنها ميخواســتند به هر قيمتي كه شــده از امتياز ميزباني خود اســتفاده كنند كه در پايان هم يك بر صفر بازي را به اســتقلال واگذار كردند. حالا در آستانه بازي استقلال مقابل ســايپا، مسوولان برگزاري مسابقه و سازمان ليگ به دلايل مشخصي تصميم گرفتهاند كه اين بازي به جاي دستگردي در آزادي برگزار شود. دليل اين تغيير مكان برگزاري بازي هم ترافيك خيابانهاي اطراف ورزشگاه دســتگردي در روزهاي پايان سال اســت. برهمين اساس با موافقت ســازمان ليگ و با توجه به اينكه امكان برگزاري بازي در ورزشگاه دستگردي وجود ندارد، بازي فرداي )چهارشــنبه( اســتقلال برابر سايپا در هفته بيست و چهارم ليگ برتر در ورزشــگاه آزادي برگزار ميشــود. رضا درويش، مديرعامل باشگاه ســايپا با تأييد اين خبر درباره تغيير محل برگزاري اين بازي ميگويد: «قرار بود اين مســابقه در ورزشگاه دســتگردي تهران برگزار شود اما شوراي تامين اعلام كرد به دليل اينكه هفته پاياني ســال اســت و ترافيك ســنگيني در منطقه شــهرك اكباتان ايجاد ميشود با ميزباني ما در ورزشگاه دستگردي مخالفت شد. به اين ترتيب درخواست كرديم كه اين مسابقه در ورزشگاه آزادي برگزار شــود.» درويش همچنين درباره بازي با استقلال تأكيد ميكند: «شكر مصدومان برگشتهاند و آماده بازي با استقلال هستيم. تنها مشكل ما محروميت دو بازيكن اصليمان يعني حامد لك و محمدرضا خلعتبري است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.