برگزاري دوره آموزشي مربيگري فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــا توجه به نتايجي كه در بازيهاي روز گذشــته به دســت آمد حساســيت بازيهاي امروز دو چندان شــد. ملــوان بندر انزلي پس از پيروزي مقابل فجر سپاســي با همه داراييهايش به قائمشهر ميرود. نساجي دراين بازي مهم كه به نوعي شهرآورد شمال به حساب ميآيد محمد عبــاس زاده بهترين گلزن تيمــش و آقاي گل ليگ را به دليل محروميــت انضباطي در اختيار ندارد. محمد مايلي كهن بــراي ماندن در كورس قهرماني بايــد از اين بازي امتياز بگيرد. نســاجي هفته گذشته در زمين تيم انتهاي جدولي اســتقلال اهواز به تساوي يك بر يك رضايت داد اما مــس كرمان با نتايج خوبي كــه در نيم فصل دوم به دســت آورد به جمع مدعيان اضافه شد. شاگردان منصور ابراهيم زاده هفته گذشته در زمين پارس جنوبي امتيازها را تقسيم كردند.

آنها امــروز ميهمــان خيبر خرمآباد هســتند. داود حقدوســت پس از دو هفته خوبي كه پشت سر گذاشت حالا بايد تيمش را مقابل يكي از تيمهاي خوب نيم فصل دوم به ميدان بفرســتد. در شــيراز غلام پيرواني روزهاي سختي را با فجرسپاسي سپري ميكند. تيم او براي ماندن در ليگ بايــد از بازيهاي باقي مانده امتيازهاي زيادي را كسب كند. آنها ميزبان بادران تهران هستند. تيمي كه با محمد ربيعي خوب نتيجه گرفته است.

تســاوي در اين بازي به هيچ وجه مطلوب هواداران فجر نخواهــد بود. بادران هم بــراي دور نماندن از جمع بالانشــينها به دنبال امتياز در اين بازي اســت. آخرين بــازي هفته بيســت و هفتــم ليگ يك هم در مســجد سليمان برگزار ميشــود. محمود فكري كه چند هفتهاي اســت بهعنوان سرمربي هدايت اين تيم را بر عهده گرفته هفته گذشــته در خرمآباد با يك گل مغلوب خيبر شــد. اين تيم امــروز با تيم پرمهره خونه به خونه بازي ميكند كه نتوانســت جايي در ميان تيمهاي مدعي صعود داشته باشد.

سه شنبه 95/12/17 مس كرمان ....................................... خیبرخرمآباد )امام علي)ع( كرمان(، ساعت: 1۴:۴5 داور: كوپال ناظمي كمكها: علي اكبر نوري، حسين رحيميپور نساجي مازندران ........................ ملوان بندرانزلي )شهيد وطني قائمشهر(، ساعت: 1۴:۴5 داور: محمدحسين ترابيان كمكها: مهدي عاليقدر، يوسف مغروري فجر سپاسي شیراز............................ بادران تهران )شهيد دستغيب شيراز(، ساعت: 1۴:۴5 داور: جواد شرفي كمكها: رحيم حاجيپور، علي احمدي نفت مسجدسلیمان ......... خونه به خونه مازندران )شهيد بهنام محمدي مسجدسليمان(، ساعت: 15:30 داور: محمد ملكي ،كمكها: جليل شعراني، رحيم حاجيلو

مشــكلات تيم نفت تهران تنها به تيم بزرگسالان اين باشــگاه خلاصه نميشود، مالــكان اين باشــگاه حتي دســتمزدهاي تيمهاي پايه را هم پرداخت نكردهاند.

مصطفــي گرم رودي، ســرمربي نفت تهران درباره مشــكلاتي كــه تيمهاي پايه داشتند ميگويد: «باشگاه نفت يك باشگاه ريشــهدار اســت و اعتقاد دارم كه اگراين باشــگاه از لحاظ مالي به خوبي تامين شود ميتوانــد بازيكنان زيادي را بــه تيمهاي ملي پايه معرفي كنــد. در حالي كه تيم را خيلي دير تحويــل گرفتيم و فرصت كافي بــراي جذب بازيكن دراختيارنداشــتيم اما در نهايت به مقام پنجم رسيديم كه نسبت به فصل قبل جايگاه بهتــري بود. با وجود اين اما مسوولان باشــگاه يك ريال هم به ما پرداختي نداشــتند. از مديران و مالكان باشــگاه ميخواهم در آســتانه شروع ليگ جديد دســتمزدهاي عقب افتاده بازيكنان و مربيــان را پرداخت كنند تا تيمهاي پايه در ســال آتي بــا روحيه مطلــوب تري در رقابتهاي ليگ حاضر شوند.»

گــرم رودي در ادامــه حرفهايــش ميگويد: «ما كاملا خالصانه براي باشــگاه نفت كار كرديم و انتظار داريم كه مسوولان پاسخ زحمات ما را بدهند.»

حرفهاي مصطفي گرم رودي نشــان ميدهد كه باشــگاه نفت تهران با مشكلات بزرگي روبهرو شــده كــه از تامين مخارج تيمهاي پايه هم در عجز و ناتواني اســت. شــايد براي تصميمگيران كلان اين باشگاه بهتر باشــد كه مالكيت باشــگاه را به افراد ديگري بسپارند.

يك دوره كلاس آموزشــي دروازهباني ســطح يك آســيا براي اولين بار در ايران بــه مدرســي امير فراشــي و ميشــاييل پطــروس )كمــك مــدرس( از 2۴ تا 2۷ اســفند در دانشــگاه تربيت مدرس تهران برگزار ميشــود. همچنين يك دوره كلاس مربيگري سطح يك فوتسال بانوان ايران از 13 اســفند آغاز و تا 1۷ اسفند ماه در شهر تيران اصفهان ادامه خواهد داشت. اين دوره به مدرسي ميترا چين سري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.