ذوبآهن ضعيف ترين تيم ماه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عمر مربيگري يحيي گل محمدي در ذوبآهن بيشتر از هفت هفته نشد. ايــن مربي از اين ۷ بازي شــش امتياز به دســت آورد و زماني كه استعفايش هم مــورد موافقت باشــگاه قرار گرفت مجتبي حســيني دســتيارش هدايت تيم را بر عهده گرفت. حســيني خيلي خوب شروع كرد و فوقالعاده هم ادامه داد. به طوري كــه تا پايان نيم فصل ار هشــت بازي 2۴ امتياز گرفت و به رده سوم رســيد. اين مربي تا هفته نوزدهم هــم بد نتيجه نگرفــت و از چهار بازي هشت امتياز به اندوختههاي ذوبآهن اضافه كرد.

اما به يكباره اين تيم دچار افت شد باخت خانگي به صباي قم اولين شوك بود كه ظاهرا خيلي جدي گرفته نشــد. بعــد از آن با نتيجه ســنگين ۴ بر يك به تراكتورســازي در تبريز باختند و باز هم در خانه مغلوب اســتقلال شدند تا نوبت به شهرآورد اصفهان رسيد همان مسابقهاي كه در نيم فصل اول مجتبي حسيني بهعنوان سرمربي روي نيمكت نشست اما آنها اين بازي را هم باختند و با قبول چهار باخت متوالي ضعيف ترين تيم ماه شدند. بعد از آنها سياه جامگان بــا دو امتياز از چهار بــازي قرار دارد و تيمهاي سپاهان و ماشين سازي هم با ســه امتياز در مكان بعدي ايستاده اند. اما بهترين تيم ماه اخير هم اســتقلال تهران اســت كــه 10 امتيــاز از چهار بــازي را به دســت آورده و بعد از اين تيم، پرســپوليس و استقلال خوزستان قرار دارند. به هر حال با پتانســيلي كه ذوبآهــن دارد اين تيــم خيلي زود به روزهــاي خوبش بر ميگردد اگرچه كم كردن فاصله 20 امتيازي با پرسپوليس صدرنشين سخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.