فراهاني: استقلاليها و تراكتوريها بدانند شرفمان را نميفروشیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مياد فراهاني دروازهبان شــماره يك نفت تهران در ليگ برتر شــانزدهم بوده كه تا پيش از هفته بيســت و سوم در تمامي ديدارهاي تيمش به ميدان رفته بود اما به خاطر يك درگيري با محمد دانشــگر در بازي با ماشينســازي كارت زرد گرفت تا بازي با پرسپوليس را از دست بدهد. اتفاقي كه خيلي به نفت تهران ضربه زد چون دروازهبان دوم در همان دقايق ابتدايي بازي با پرســپوليس به خاطر يك بيتجربگي كارت قرمز گرفت و اخراج شــد تا كار تيم سختتر شود و در نهايت بازنده لقب بگيرد. فراهاني درباره اتفاقات اخير ميگويد: «طرفداران تراكتورســازي و اســتقال فكر ميكنند بازيكن شرف خود را ميفروشد؟ ما هيچوقت چنين كاري نميكنيم چون به ضرر خودمان تمام ميشود. هر بازيكني دوست دارد مقابل پرســپوليس بازي كند چون ويتريني براي اوست. به نفعم بود مقابل پرسپوليس بازي ميكردم چون بيشتر ديده ميشدم. بعد بيايم كمكاري كنم كه پرسپوليس قهرمان شود؟ قهرماني پرسپوليس چه سودي براي من دارد؟»

دروازهبان نفت تهران درباره اشــتباه صفرزايي در بازي با پرسپوليس هم ادامه ميدهد: «اشتباهي كه صفرزايي انجام داد، ممكن اســت براي هر بازيكني رخ دهد. اين صحبتها ســاخته ذهن هواداران است. اين بنده خدا نخستين بازي خود را انجام ميداد اما اتفاق بدي برايش افتاد كه اميدوارم از آن درس بگيرد. عادلي هم دروازهبان جواني اســت كه به نظر من نمره قبولي گرفت.» 13 گل ساسان انصاري )فولاد خوزستان( 12 گل مهدي طارمي )پرسپوليس( 10 گل گادوين منشا )پيكان( 9 گل مرتضي تبريزي )ذوبآهن(، لوسيانو پريرا )گسترش فولاد(، محمد قاضي )نفت تهران( 8 گل حسن بيتسعيد )استقال خوزستان( 7 گل كاوه رضايي )اســتقال(، رحيم زهيوي )استقال خوزستان(، فرزاد حاتمي )تراكتورسازي(، مهدي رجبزاده )ذوبآهن( 6 گل علي قرباني )استقال(، وحيد اميري )پرسپوليس(، مرتضي آقاخان )پيكان(، لوسيانو ادينيو، محمد ايرانپوريان )تراكتورسازي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.