مرفاوي: ظرفیت رتبه تكرقمي را داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صمد مرفاوي سرمربي صباي قم كه اين روزها به تيمش خيلي اميدوار شده، معتقد اســت صبا اين فصل ميتواند در جدول ردهبندي دنبــال رتبه تكرقمي باشد. اين در حالي است كه صبا همچنان در رده چهاردهم جدول قرار دارد و يكي از گزينههاي ســقوط به حساب ميآيد چراكه با تيم ســيزدهم جدول 4 امتياز فاصلــه دارد و براي اينكــه خودش را از خطر ســقوط نجات دهد، فعــا بايد به دنبال رســيدن به جايگاه ســيزدهمي باشد. يعني جايي كه صنعتنفت آبادان قــرار دارد و اميدوار بــه بالا رفتن از اين جايگاه است. مرفاوي درباره شرايط فعلي صباي قم و اينكه آيا آنها از خطر سقوط جدا شــدهاند، ميگويــد: «در اين مورد همه چيز بستگي به خودمان دارد و بايد در بازيهــاي آينده نتايج خوبي بگيريم. فعا كمي در منطقه خطر قرار داريم ولي نگران نيســتيم و با اميدواري زيادي به آينده فكر ميكنيم.»

سرمربي صباي قم در رابطه با اينكه دنبال چه جايگاهي در جدول ردهبندي هســتند، ادامه ميدهد: «ما دنبال رتبه تكرقمي هســتيم و پتانسيل رسيدن به اين هدف را داريم. تنها بايد در بازيهاي آينده بيشــتر تاش كنيم چون كارمان ســخت اســت و نياز به تمرين بيشتر و تمركز كامل داريم.»

صمد مرفاوي درباره بازي روز جمعه مقابل گسترش فولاد تبريز هم ميگويد: «گســترش فولاد جــزو تيمهاي خوب ليگ برتر است و بازي ما در تبريز آسان نيست. با اين حال اميدوار به نتيجهگيري هســتيم و تاش ميكنيم با دســت پر ميدان را ترك كنيم. خوشــبختانه براي اين بازي بازيكن غايبي هم نداريم.»

مرفــاوي دربــاره اينكــه در حال حاضر كدام تيم شــانس بيشــتري براي قهرماني دارد، ميگويد: «طبيعتا شانس پرسپوليس بيشتر است ولي هنوز چيزي قطعــي نيســت. در فوتبــال نميتوان اتفاقات را به ســادگي پيشبيني كرد و هنوز به پايان ليــگ فرصت زيادي باقي مانده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.