امتیاز تیم فوتسال قم به ياسین پیشرو واگذار شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روز يكشنبه گذشته جلسهاي با حضور مديركل اداره ورزش و جوانان اســتان قم، معاونان اين اداره، رييس هيات فوتبال قم، مديرعامل باشــگاه صبــا و مديرعامل تيم ياسين برگزار شــد تا در نهايت امتياز تيم ليگ برتري فوتسال اســتان قم به ياسين پيشرو واگذار شــود. اين در حالي است كه مســوولان تيم ياسين از ســال گذشته در كش و قوس گرفتــن امتياز اين تيم بودند و ايــن اواخر هم چالش زيــادي بين آنها و هيات فوتبال استان قم پيش آمده بود. اين مساله تا جايي پيش رفت كه ياسين پيشرو هفته گذشــته در اعتراض به اين ماجرا از بازي با شــهرداري ساوه خودداري و تهديد كرد در هفته آخر هم مقابل گيتي پســند بازي نميكنــد. علي رحمانــي مديرعامل باشگاه ياســين پيشــرو با اعام واگذاري امتياز اين تيم ميگويد: «خوشــبختانه در جلسه روز گذشــته تيم به صورت كامل به ما واگذار شد و ديگر مشكلي در اين زمينه نيست. به اين ترتيب هفته آينده هم مقابل گيتي پسند بازي ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.