برگزاري دوره آموزشي مربیگري فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يك دوره كاس آموزشــي دروازهباني ســطح يك آســيا براي اولين بار در ايران بــه مدرســي امير فراشــي و ميشــاييل پطــروس )كمــك مــدرس( از 24 تا 2۷ اســفند در دانشــگاه تربيت مدرس تهران برگزار ميشــود. همچنين يك دوره كاس مربيگري سطح يك فوتسال بانوان ايران از ۱3 اســفند آغاز و تا ۱۷ اسفند ماه در شهر تيران اصفهان ادامه خواهد داشت. اين دوره به مدرسي ميترا چين سري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.