جنگ علیه دوپینگ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

12 امتياز جلو افتادن پرسپوليس از استقلال در پایان هفته بيست و سوم فصل جاري ليگ برتر فوتبال كشــور به این معنا اســت كه آبيهاي تهران این فصل را به احتمال قوي بدون جام ســپري خواهند كرد. حضور آنها در جام حذفي حدود 80 روز پيش با شكستشــان مقابل نفت تهــران در مرحله یكچهارم نهایي پایان گرفت و حتي اگر معتقد به قهرماني اســتقلال در جام باشگاههاي آسيا 2017 باشيم پایان این جام در فصل جاري فوتبال ایران ترسيم نميشود و نقطه انتهایي این پيكارها و دیدار فينال آن در اواخر آبان ماه 1396 شــكل خواهد گرفت كه طبعا فصل بعدي فوتبال كشورمان را در برميگيرد.

غير ممكن نيست اما...

البته فاصله فراوان اســتقلال با پرسپوليس صدرنشين ليگ برتر به معناي غيرممكــن بودن قهرماني آبيها و منتفي بودن هر گونه احتمال رســيدن آنها به قرمزهاي پایتخت نيســت و خود پرســپوليس در ليگ سال 1373 در شــرایطي قهرمان شد كه تا اواســط فصل 10 امتياز از بهمن كرج كه رهبرياش با فيــروز كریمي و كمك مربيگري آن بــا فرهاد كاظمي بود، كمتر اندوخته بود. اما اگر پرســپوليس هماني بماند كه تا به حال دیدهایم )كه سرشــار از اشتها و شــور فني است( و استقلال همانطور عمل كند كه تا به حال كرده اســت )كه جوان و مستعد و آیندهدار اما فاقد بينش بالا و تاكتيكهاي ثابت و عنصر تداوم در مهرهچيني اســت( فاصله فعلي جبران نخواهد شــد و رســيدن به پرســپوليس حتي براي تراكتورسازي با اینكه فاصلهشان از 8 امتياز فراتر نميرود بسيار سخت خواهد بود چه برسد براي یــاران اميد ابراهيمي و كاوه رضایي كه پس از جوانگرایي وســيع ماههاي اخير بهتر از گذشــته بازي ميكنند اما هنوز تجربه و هوشــي را ندارند كه براي كسب قهرماني به آن به شدت نيازمندند.

13 بازي براي آبيها باقي مانده است

با این اوصاف ســه ماه ســخت و جانكاه پيشروي عليرضا منصوریان جلب نظــر ميكند كه طي آن ســرمربي آبيها باید 7 بــازي باقيمانده از ليگ داخلي، 4 مســابقه باقيمانده از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا و دو دیدار نخســت از مرحله حذفي همين ليگ قارهاي را مدیریت و استقلال را در آنها صاحب نتایجي معقول كند، درست است كه قهرمان شدن در ليگ براي استقلال بســيار سخت شده اما حفظ رتبه سومي و حتي فراتر رفتن از آن و دوم شدن الزامي است زیرا سهميه آسيایي فصل بعد را در بر دارد. از آنجا كه احتمال كاهش ســهميه ایــران در فصل بعدي ليگ قهرمانان و تبدیل شــدن آن از حالت «3+1» به وضعيت «2+2» وجود دارد، استقلال حتي با كســب رتبه ســومي ليگ جایگاهش را در فصل بعدي رقابتهاي آسيایي محرز نخواهد كرد مگر اینكه تراكتورسازي برنده فينال جام حذفي و شكست دهنده نفت در دیدار نهایي این پيكارها باشد. به ایــن ترتيب منصوریان باید ابتدا چهارشــنبه )فردا( در بازي با ســایپا بهتریــن نتيجه را بگيرد و ســپس هفته بعد برابر لكوموتيو ازبكســتان در تهران نيز موفق باشــد و آنگاه براي بازيهاي باقيمانده ليگ برتر در ســال جدیــد )1396( دورخيــز كند كه اولين آنها روزهــاي 11 و 12 فروردین برگزار خواهد شد.

طالع نامناسب

طالع قضيه براي او و استقلال لااقل در روزهاي اخير مثبت نبوده است زیرا بازیكنان این تيم در اعتراض به دیركرد در دریافت مطالباتشــان یكشنبه اصلا تمرین نكردند و دیروز )دوشــنبه( نيز همينطور و معلوم نيست تيمي كه اینطور از تمرین و مرور فن دور بوده، چطور ميخواهد فردا برابر ســایپا نتيجهاي بگيرد كه در خور شــأن آبيها و اســتمراردهنده راهشــان براي كسب مجدد ســهميه آسيایي باشــد. به اینها بيفزایيد دشواريهاي بازي در ورزشگاه تختي را كه چون استقلال مثل پرسپوليس دیدارهاي خود در تهران را در ورزشــگاه آزادي انجام ميدهد، به سبب ناآشنا بودن شرایط و كيفيت بد زميناش آبيها را كم آزار نخواهد داد و در پایين آوردن كيفيت بازي آنها تاثير اندكي نخواهد داشت.

تست قدرت و مقاومت

اینها تســتهایي اســت كه نشــان ميدهد منصوریان براي جامدار كردن آبيهــا در فصل بعدي چقدر آمادگي و تــوان دارند و یك آزمون مقاومت روحي براي شاگردان وي نيز خواهد بود. جواد زرینچه پيشكســوت و مدافع شاخص سابق اســتقلال كه سابقه هدایت این تيم را هم دارد، در مصاحبهاي تازه گفته است در عين پاس داشــتن زحمات «علي منصور» معتقد است این تيم به سرمربي بزرگتر و فــردي به جز منصوریان براي هدایت خود نياز دارد و در حالي كه رد كردن نظریه او بسيار ســخت و حرف او مترادف با برخي حقایق است، ميتوان تاكيــد كرد كه حاصل كار اســتقلال در دیدارهاي باقي مانده فصل جاري چوب خطهاي دیگري براي تشــخيص ميزان كارآیيهاي منصوریان در ساختار استقلال در فصول بعدي خواهد بود و پاسخدهنده این ســوال اساسي است كه آیا آبيها در كدامين ظرفيتها و قسمتها و وجوه كاري خویش به وي نياز دارند و گرهها و ارتباطهاي شغلي آنها تا چه حد اســتوار خواهد ماند و آیا ادامه همكاري اصولا عقلایي خواهد بود یا خير. شــناگر صربســتاني كه در المپيك پكن بعد از مایكل فلپس دوم شــده بود، بــا كنایه به فلپس گفتــه كه او بعد از بازنشســتگياش تازه به فكر مقابله با دوپينگ افتاده است. دليل ایــن كنایه انتقادآميــز او هم حرفهایي اســت كه چند روز پيــش از قول شــناگر 31 ســاله آمریكایي كه پرمدالترین ورزشكار تاریخ المپيك هم هست، شنيده بودیم: «فكر نميكنم هيچ كدام از مســابقههاي بينالمللي كه در آنها بودم، كاملا پاك بوده باشــد. در بعضي مسابقهها به بعضي ورزشكاران مشكوك بودم كه شك من تایيد شد. با توجه به اینكه من و بســياري از ورزشــكاران آزمایشهاي زیادي ميدهيم، درك این مســاله عجيب اســت. آژانس ضد دوپينگ آمریكا خارج از مسابقهها هم به صورت تصادفی از ما آزمایش ميگيرد. این كار سخت است اما ارزشش را دارد. براي اینكه بتوانيــم اعتماد به نفسمان را حفظ كنيم باید به مجموعه اعتماد داشــته باشــيم و بدانيم ورزش پاك است». فلپس اینها را در یك كنگره در آمریكا گفته بود و حالا گفتههایش از ســوي ميلوراد چاویچ مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این شــناگر صربستاني كه در المپيك پكن در شــناي پروانه 100 متر با اختلاف چند صدم ثانيه نســبت به فلپس دوم شده و مدال نقره گرفته بود، معتقد است وضعيت دوپينگ در دنياي ورزش خطرناكتر شده است. چاویچ در صحبتهاي خود لانس آرمســترانگ دوچرخهســوار آمریكایــي را مثــال زده و گفته كه لزوما آزمایش گرفتــن مداوم به معناي نبود دوپينگ نيست: «دوپينگ مشكلي است كه روز به روز بزرگتر و بدتر ميشود. من هم نميدانم به بچههایم باید چه بگویم و نميدانم آنها در آینده با چه شرایطي روبهرو ميشوند. ميخواهم لانس آرمســترانگ را مثال بزنم. او در یك روز سه بار آزمایش داد و هيچكدام از آنها مثبت نشــد. در حال حاضر مشــكل این اســت كه ما نميتوانيم مــواد غيرقانونــي جدید را تشــخيص بدهيم و روشهای آزمایش گرفتن پيشرفته نيستند. چرا فلپس الان كه بازنشســته شــده به دنبال ایجاد اصلاحات اســت؟ او هيچوقــت در زمان فعاليت حرفهاياش از پاسپورت خوني حمایت نكرد. من نميگویم دوپينگ كرده اما ســرعت ریكاوري او بســيار عجيب بود. همه ما دوست داریم بفهميم چطور این اتفاق ميافتاد. با این حال دوست دارم فلپس به این كار خود ادامه دهد چرا كه فعاليت ضددوپينگ براي نسل آینده مفيد است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.