اين نوير استثنايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

معتبرترین نشریه ورزشي آلمان دروازهبان برتر سال گذشته جهان را بهعنوان دروازهبان استثنایي این هفته بوندسليگا برگزید. هفتهنامه كيكر در شماره دیروز خود مانوئل نویر را بهعنوان دروازهبان استثنایي هفته انتخاب كرد. این نشریه با چاپ تصویري از بازي شنبه «بایرن» در خانه «كلن» كه با پيروزي 3 بر صفر مونيخيها همراه بود، نویر را به خاطر واكنش خارقالعادهاي كه در مواجهه با شــوت محكم یویا اوزاكو بازیكن ژاپني كلن نشان داد، برگزید و واكنش او را استثنایي خواند. كيكر نوشت: «نویر به پروازي فوقالعاده درآمد و توپي را دفع كرد كه هر دروازهباني قادر به مهارش نيست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.