بازنشستههاي ثروتمند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كم نيســتند مردان موفقي كه حتــي وقتي از جلوي چشــمها كنار ميروند، ثروتمندانه بازنشستگيشــان را ســپري ميكنند. مرداني كه در ورزش كم نيستند و به قول معروف هر چــه جاهطلبتر، ثروتمندتر. 10 چهــره ثروتمند جهان ورزش در ســالهاي دور را هم كــه همچنــان پردرآمدترین هســتند، از بين همين جاهطلبها برگزیدهاند.

مايكل جردن؛ صد ميليون دلار

اســطوره بســكتبال آمریكا وقتي براي شــيكاگو بولز بازي ميكرد، درآمد فوقالعادهاي داشــت و ميگفتند دقيقهاي 6 دلار ميگيرد. دنيا پس از بازنشســتگي هم براي او جذاب بود؛ این چيزي اســت كه درآمد سالانه جردن 52 ساله هم تایيد ميكند.

ديويد بكام؛ 75 ميليون دلار

ســتاره اهل مد و تيپ فوتبال انگليس درســت مانند روزهــاي بازیگــرياش از كارهاي جانبــي هم درآمد زیادي به دســت ميآورد؛ گاهي اوقات حتي بيشتر از آن دوران. او در كشاكش تلاش براي خریدن یك تيم فوتبال در ميامي آمریكا سالي 75 ميليون دلار درآمد دارد.

آرنولد پالمر؛ 42 ميليون دلار

پيرمرد دنياي گلف به تحقيق از نخستين پردرآمدهاي تاریخ ورزش است. او كه زماني براي گلف درآمد زیادي به جيب ميزد در آستانه 90 سالگي، سالي 42 ميليون دلار درآمد به دست ميآورد.

جك نيكلائوس؛ 28 ميليون دلار

او كه تنها 10 ســال از پالمر كوچكتر اســت، مانند پيرمرد 85 ساله در دوران بازیگرياش، روزهاي خوبي را براي بعد از بازنشستگي خود رقم زد و با 28 ميليون دلار در ســال، چهارمين ورزشكار ثروتمند حال حاضر جهان است.

جري ريچاردسون؛ 79 ساله، 23 ميليون دلار

اهالــي فوتبــال آمریكایــي از این چهره سرشــناس داســتانهاي زیادي نقل ميكنند اما شاید پولي كه او در دوران بازياش به دست آورده، بيش از تلاشهایش در زمين بوده اســت. این پول هنوز دســت از ســر او برنداشــته و ســالانه 23 ميليون دلار به حساب جري سرازیر ميشود.

شكيل اونيل؛ 21 ميليون دلار

دومين ســتاره 43 ساله بســكتبال معاصر آمریكا پس از مایــكل جردن عــلاوه بر دوران بــازي در روزهاي بازنشســتگي هم پول خوبي به جيب ميزند؛ به اندازه 21 ميليون دلار در سال.

گري پلير؛ 21 ميليون دلار

انــگار ورزش گلــف از قدیمالایــام ورزش پردرآمدي بــوده چون گري پلير 79 ســاله بهعنوان یكي دیگر از بازنشستگان این عرصه در جمع 10 ورزشكار ثروتمند بازنشسته دنيا قرار دارد.

اروين مجيك جانسون؛ 20 ميليون دلار

بسكتباليســت رویایي تيم قدرتمند لسآنجلس ليكرز در دهه 80 داســتان پرفراز و نشيبي داشت؛ از ابتلا به ایدز گرفته تا گرویدن به دین مبين اســلام و تغيير نام از «اروین» به «مجيك». با این حال او در تمام دوران باشــكوه بازي، پول خوبي به جيب زد و حتي حالا كه مجسمهاش در ورودي استادیوم ليكرز دیده ميشود و ایدز را هم پشت سر گذاشته، در 56 سالگي سالي 20 ميليون دلار پول درميآورد.

پله؛ 74 ساله، 16 ميليون دلار

مــردي كــه از او بهعنــوان بزرگترین بازیكــن تاریخ فوتبال نام برده ميشــود، مشمول گزاره معروف «اگر سياهپوســت، برزیلي و ثروتمند باشــيد، حتما نامتان پله اســت» ميشود! ادســون آرانتس دوناسيمنتو در 74 سالگي غير از چند جراحي كوچك، مشكل خاصي ندارد و قبراق اســت؛ شاید به این دليل كه 16 ميليون دلار در سال به جيب ميزند.

گرگ نورمن؛ 60 ساله، 16 ميليون دلار

گلفباز برجســته چنــد دهه قبل هر چنــد به اندازه همدورهايهایش جــام و افتخار به دســت نياورد اما مانند بيشتر گلفبازهاي حرفهاي در روزهاي انداختن توپ به ســمت حفره پول به جيــب زد و حالا هم كم ثروتمند نيست. نورمن 60 ســاله 16 ميليون دلار در سال درآمد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.