اتهامهای غیر مجاز!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هفتهاي نيســت كــه یك بازیكن در شــبكههاي اجتماعي قرباني شــك و تردیدهاي تعدادي از هواداران فوتبال نشود. اتفاقي كه تنها جوگيريهاي ما را به یادمان ميآورد و هر روز بيش از پيش ما و این فوتبال پرحاشيه را نگران ميكند. هميشــه یك عده آماده حمله هستند و در كمين فرصتي كه یورش ببرند به ســمت قرباني تازهشان. بعد از رضا شربتي بازیكن سياهجامگان كه در بــازي با تراكتورســازي به خاطر اینكه موقع به ثمر رســيدن گل حریف حركــت خاصي انجام نداد و تا مدتها ســوژه كاربران فوتبالي شــبكههاي اجتماعي بود، حالا نادر صفرزایي دروازهبان تيم نفت تهران به سوژه تازه این معترضان تبدیل شده است. او در دقيقه 5 بازي از زمين اخراج شد تا تيمش حدود 90 دقيقه مقابل پرســپوليس تحت فشــار قرار بگيرد و در نهایت هم بازي را باخت. البته كه صفرزایي ميتوانست خروج بهتري انجام بدهد اما در آن صحنه به وضوح مشخص بود كه اگر توپ توسط او مهار نميشد، عليپور ميتوانســت دروازه نفت را باز كند و آن وقت شایعات و انگهاي دیگري را ميشــنيدیم. حال آنكه بد نيســت به یاد بياوریم نيلسون دروازهبان برزیلي پيشــين پرسپوليس هم مشابه همين اشــتباه را در بازي مقابل نفت تهران انجام داده بود. بهانه آخرین حمله مجازي هم انتقال بازي سایپا و استقلال از ورزشــگاه دستگردي به آزادي بود كه صداي هواداران پرسپوليس را درآورد. همانطور كه استقلاليها اخراج دروازهبان نفت را كمك به پرسپوليس و تباني ميدانند، پرسپوليسيها هم ادعا كردهاند با انتقال بازي به آزادي- و نه تختي یا شهر قدس- به استقلال كمك شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.