از سالن به چمن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي ایران و چين در فوتبال ســاحلي قهرماني آســيا ســاعت 13 پخش ميشــود و ســاعت 16، یك بازي از ليگ برتر فوتسال. «روح پهلواني» ســاعت 21 روي آنتن ميرود و آرسنال- بایرن مونيخ در ليگ قهرمانان اروپا هم ساعت 23:15 كه همه این مسابقهها را شبكه ورزش پخش خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.