مايليكهن:برايحمايتازداوربادلالدرگيرشدم

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط -

محمد مايليكهن سرمربي تيم ملوان در پايان بازي تيمش برابر نســاجي كه با شكست ملــوان همراه بود، بــا عبدالحميــد رمضاني مديرعامل و سرپرســت نســاجي درگير شد. مايليكهــن پساز ديدار تيمهاي نســاجي و ملوان و حواشي ايجاد شده پس از اين مسابقه گفت : «چقدر امروز اهانــت كردند. زماني كه نيمه دوم ايمان صادقــي به زمين آمد، فحش زن و بچه بــه او دادند. ديروز تمريــن ما را به هم زدند و ليدرهاي نســاجي ميخواســتند با صادقي درگير شــوند. درابتــداينيمه دوم جلوي چشــم صادقي ترقه زدنــد واو مصدوم شــد. هزارنفر دور زمينبودنداما كسي جلوي اين حواشي را نگرفت.» وي افزود: «امروز همه كار كردند تابازي راببرند. توپجمعكنها پس ازاينكهنســاجي جلوافتاد، تــوپنميدادند، نميدانم آخر اين فوتبال به كجا خواهد رسيد. بازيكنان با هم مشــكلي نداشتند اما هواداران اينقدر اشياء پرتاب كردند كه حد نداشت. آنها از حســنزاده رييس كميته انضباطي گرفته تا به داور مســابقه و بازيكنها توهين كردند. اين پيروزي مبارك نســاجي باشد. من آدمي نيســتم كه تحمل باخت نداشته باشم و با يك شكســت زمين و زمان را به هم نميدوزم، اين همه استعداد در اين مملكت است اما يكسري افراد نميخواهند جوانان ما رشــد كنند. باور كنيد جوانان ما طلا و حتي سوپرطلا هستند. اهانتهاي امروز خيلي وقيحانه بود. اين شهر قهرماناني چون بهداد سليمي را دارد.»

سرمربي تيم ملوان در خصوص درگيري با رمضاني مديرعامل نســاجي پــس از پايان اين مســابقهاظهار داشــت: «رفتم كه به داور خستهنباشــيد بگويم كه ديــدم يك دلال به داور اهانت ميكند. من انسان هستم و وظيفه انســانيام ميگويد از داور طرفــداري كنم. كجاي دنيا يــك دلال راحت بــه كنار زمين ميآيــد؟ اين دلال تابه حــال هزار تيم عوض كرده و انــدازه چند مربــي و بازيكن تيمهاي خود را تغيير داده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.