افتتاح ناگهاني با تيم 98

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط -

ورزشگاه امام رضا )ع( ميزبان ستارههاي تاريخ ساز

ورزشــگاه پيشــرفته امام رضا )ع( مشــهد پس از كــش و قوسهاي فراوان بالاخره افتتاح ميشــود. قرار اســت اين ورزشگاه روز 24 اسفندماه با حضور چهرههاي شــناخته شده ورزش ايران به صورت رسمي مورد بهره برداري قرار بگيرد. از روســاي فدراسيونهاي ورزشي، مديران كل استانها و چهرههاي شــاخص ورزش براي حضور در مراسم افتتاحيه اين ورزشگاه دعوت به عمل آمده است.

نكتــه قابل توجه در ايــن ميان حضور ملي پوشــان تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني 1998 فرانســه در مراســم بهره برداري از ورزشــگاه امام رضا)ع( اســت، برابر اخبار به دســت آمده از علي دايي، كريم باقري، احمدرضــا عابدزاده، علي منصوريان، خــداداد عزيزي، مهدي مهدوي كيا، مهدي پاشــازاده و نيما نكيسا دعوت شــده است كه در اين مراسم حضور داشته باشند.

پيش از اين قرار بود افتتاح اين ورزشــگاه سرپوشيده با برگزاري يك بازي دوستانه ملي باشد.

پايان كار مازيار و رافخايي و فشنگچي در بابل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.