دست نشان ملوانيها را اخراج كرد

Iran Varzeshi - - داوري يكي از مزيتهاي فوتبال ايران است كميته انضباط -

نادر دستنشــان ســرمربي تيم خونه به خونه از جدايي چند بازيكن باتجربه اين تيم به دلايل مختلف خبر داد. مازيار زارع، جلال رافخايي، امير حسين فشــنگچي، يحيي نجاريان و حسين كريمي 5 بازيكني هستند كه به دلايل مختلف از تركيب تيم خونه به خونه كنار رفتهاند و با آنها تســويه حساب شده است.

دســت نشــان ســرمربي تيم خونه به خونــه در مورد ايــن تصميم و دليــل آن گفــت: «دلايــل مختلفي بــراي اين تصميم وجود داشــت. طبق صحبتهايي كه با باشــگاه داشــتيم در نهايت بــه اين جمع بندي رســيديم. برخي از اين بازيكنان تحمل شــرايط جديد را نداشــتند و به شــرايط قديم خــو گرفته بودند؛ برخي از آنها كمتر بــازي ميكردند و در مجموع هر كدام دلايل خاص خودش را داشــت و مــن براي اينكه بتوانم از اميدهاي باشــگاه اســتفاده كنم، اين تصميم را گرفتم و اميدوارم بتوانم يكســري جوان را به تيم اضافه كنم تا بعــد از من هم در تيم باقي بمانند و اثرگذار باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.