بايد كدورت بين كيروش و برانكو از بين برود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

مسعود شجاعي مليپوش بي حاشیه و كم حرف كشورمان این روزها در تلاش است مثل همیشه این بار براي تیم یوناني اش مثمر ثمر باشد.او دغدغههایي هم در باره تیم ملي كشورمان دارد و از اتفاقات به وجود آمده، ناراحت است. شجاعي هیچ وقت آرزوي بودن در پرسپولیس و استقلال را نداشته اما معتقد است رسیدن به این تیمها باید آرزوي سخت براي جوانان باشد.

مســعود شــجاعي مليپوش كشورمان درباره انتخــاب يونان بــراي ادامه فوتبالش اينطور حرف ميزند: «حقيقت امر اين است كه در ابتدا نســبت به انتخاب يونان شــك داشــتم ولي فكر ميكنم انتخابي كه در اين كشــور داشــتم بهتر از اين نميشد و از اين موضوع راضي هستم.»

او درباره همبــازي بودن با انصاري فرد هم حرفهايــي دارد: «كريم يك دوســت و همبازي فوقالعاده اســت و مطمئناً نه فقط به من بلكه به هــر بازيكن ايراني ديگر كه با او همبازي شــود ميتواند خيلي كمك كند. خوشــحالم از اينكه هر چند كوتاه با هم در يك تيم باشــگاهي بوديم و خوشــحالتر از اينكه روز به روز پيشرفت و بهتر شدن كريم انصاريفرد را ميبينم. بدون شــك انصاري فــرد در المپياكوس هم موفق خواهد شــد. كريم اين توانايي را دارد كه حتي به تيمهاي بزرگتر اروپايي برود.»

مليپــوش كشــورمان در خصــوص برنامههاي آيندهاش اينطور توضيح ميدهد: «فعلاً بهتريــن كاري كه ميتوانم انجام دهم اين اســت كه همه تلاشــم را كنم تا به تيم فعلــيام كمك كنم تــا فصل جــاري را با عملكرد فوقالعاده همانطور كه تا الان پيش رفتيم تمام كنيم. از سوي ديگر هيچ عجلهاي براي انتخاب تيم ســال آينده هــم ندارم و دوســت دارم با تأمل و آســودگي خاطر اين كار را انجام دهم».

او دربــاره امكانات يونان و اينكه فوتبال ايــن كشــور مثل گذشــته مدعي نيســت، ميگويــد : «از نظر امكانــات، اروپا اصلا قابل مقايســه با ايران نيســت و فكر ميكنم در گذشــته نيز خيلي در اين خصوص صحبت شده است. ركود اقتصادي ممكن است يكي از دلايلي باشــد كــه تيمهــاي يوناني مثل گذشــته در اروپا مطرح نباشــند. البته اين يك مســأله ريشهاي اســت كه من با حضور چند ماهه نميتوانم در مــورد آن اظهارنظر كنم.» شجاعي اشارهاي هم به تيم ملي دارد: «مطمئنــاً اين روندي كــه در پيش گرفتيم خيلي بــه آينده فوتبالي مــا بخصوص براي نســل بعد از ما كمك خواهــد كرد. هر چند كه برنامهريزي و ســازماندهي حسابشده و ريشــهاي نداريــم ولي من فكــر ميكنم هميــن نتايج خــوب در اين مقطــع باعث شــده كه همه كشــورها و تيمهاي آسيايي به ما بيشــتر احترام بگذارند و از بازي كردن مقابل تيمهاي ايراني هراس داشــته باشند. همانطــور كه خودتــان ميبينيــد تيمهاي باشــگاهي ما نيز در ليگ قهرمانان آسيا در فصل جاري عملكرد خوب و موفقي داشتند.» اين مليپوش كشــورمان در باره اينكه شايد صعــود ايران بــه جام جهاني قطعي شــده، معتقد اســت: «اين تفكر دقيقاً همان چيزي است كه ميتواند ما را از رفتن به جام جهاني بازداشته و دردسرساز شود. اينكه خيالمان از صعود راحت باشــد و نخواهيم حريفانمان را جدي بگيريم تفكر درســتي نيست. من فكر ميكنم هيچ چيزي تمام نشــده و اتفاقاً كار خيلي سختي در بازيهاي آينده داريم. البته كه نبايد بحث اعتماد به نفس و خودباوري را با بيخيالي اشتباه گرفت، چرا كه ما با توجه به تواناييها و جايگاهمان در آسيا فاكتور دوم را صد درصد دارا هستيم.»

بازي پيــش روي تيم ملي يعني ديدار با قطر حرفهاي بعدي شجاعي است: «من فكــر ميكنم در ايــن دوره از رقابتها اين سومين مربي تيم ملي قطر است. آنها تمام تــلاش خود را ميكنند كه بتوانند در ديدار مقابل ايــران نتيجه آبرومندانــهاي بگيرند و مطمئنــاً نميخواهند بازنــده بازي مقابل ما باشــند. بايد توجه كنيــم كه جديترين رقيبمان كره جنوبي و ازبكســتان هستند. مســلماً پايهگــذار نتايج خــوب تيم ملي كيروش بوده و مطمئناً چنين موفقيتهايي آن هــم در دورهاي كه او مربــي تيم ملي بــوده نميتوانــد تصادفي باشــد. البته كه استعدادهاي خوب و جوانانمان نيز در اين مدت كمك خوبي به تيم ملي كردند».

او درباره اينكــه كمتر براي تيم ملي به ميدان ميرود، حرفهايي دارد: «مطمئناً هر بازيكني از بازي نكردن متنفر است و ناراحت ميشود ولي در فوتبال حرفهاي ياد گرفتهام كه اول منافع و موفقيت تيم مهم است و بعد منافع شخصي. بنابراين سعي ميكنم هميشه در هر شــرايطي رفتار حرفهاي داشته باشم و به تصميمــات كادر فني احترام بگذارم اما همانطور كه گفتم ســعي ميكنم كه بتوانم بهترين مسعود شجاعي در تمرينات و بازيها باشــم. در اين خصوص برخي مواقع شرايط هم در اين تلاش براي بهترين شــدن دخيل اســت كه باعث ميشود يك روز عالي باشيد و شايد يك روز متوسط و يك روز هم بد».

ايــن مليپــوش كشــورمان اتفاقات حاشيهاي فوتبال كشورمان را هم ميداند و درباره اختلاف كيروش و برانكو حرفهايي دارد: «هــر دوي اين مربيان در طول دوران بازيگــريام مربيــان من بودنــد و من در جزييات مشكلاتشــان نبودم و ترجيح هم ميدهم در اين خصوص اظهارنظري نكنم. فقط چون بحث فوتبال كشورمان اين وسط مطرح است فكر ميكنم بايد با گفتوگوي مســتقيم و بــدون تنــش هر چــه زودتر كدورتهــا بين كــيروش و برانكو از بين برود. مسلماً اگر شما ميخواهيد به موفقيت برسيد، آن هم در ورزش و بخصوص فوتبال بايــد يك گــروه از افراد كاربلــد، باتجربه و آشــنا به علــم روز را در يك چارچوب و قانون مشخص و منظم دور هم جمع كنيد و با دادن زمان مناســب و اعتماد كافي به موفقيت برسيد و اين اتفاق الان در تيم ملي افتاده است و حالا اينكه اين موضوع چقدر تأثيرگذار باشد، زمان بهترين معياري است كه ميتواند آن را مشخص كند».

او در باره اينكه آيا دوست داشته در استقلال يا پرسپوليس بازي كند، ميگويد: «از همان روزي كه فوتبال حرفهاي را در ردههاي پايه آغاز كردم تمام فكر و ذهنم فوتبــال اروپا بود و هميشــه خودم را در لباس تيمهــاي اروپايي فرض ميكردم و به همين دليل هم شايد سه سال فقط در ليگ برتر ايران بازي كردم. البته كه بازي در ايــن دو تيم افتخار اســت و بايد براي جواناني كه تازه فوتبــال را آغاز كردهاند يك رويا باشــد و بايد به اندازهاي فيلترها زياد باشد كه دسترسي به پيراهن اين دو باشگاه پرطرفدار ايراني يك آرزوي سخت ولي دستيافتني براي جوانان باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.