فوساتي: آماده برد مقابل ايران هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

خورخه فوســاتي در اولين روز از اردوي آماده ســازي تيــم ملي قطر در كنفرانســي مطبوعاتي به تشريح برنامههايش براي جدال باايران وازبكستان، بازي دوستانهبااميد قطر و تيم ملي آذربايجان، دعوت از بازيكنان جديد، محروميتهاي فيفا و مصدومانش پرداخت كه در مهمترين بخش كنفرانس مربي اروگوئهاي به كارلــوس كيروش و جوســازيهايش در بازي رفت حمله كرد.

كيروش جو منفي ایجاد كرد

كارلوس كيروش، ســرمربي تيم ملي ايران در نشست خبري پيش از بازي رفت صحبتهاي منفي مطــرح و فضايي ايجاد كرد كه روي بازيكنان قطر تأثير گذاشــت. هر چند مــن آن زمان در تيــم ملي قطر نبودم اما فكر ميكنم تيم ايران مشــكلاتي را در بازي رفــت ايجاد كرد و با جنگهاي رواني مربي پرتغالي اش توانســت بازي را ببرد اما اين بار ما باهوشتر خواهيم بود.

آماده شكست ایران هستيم

اتفاقات بازي رفت در تهران اين انگيزه را به بازيكنــان قطر ميدهد تــا به دنبال پيروزي و نتيجه خوب باشند. ديدار تداركاتي ما برابر آذربايجان به لحاظ ســطح فيزيكي مشــابه آنها با ايران و ازبكســتان ميتواند مفيد باشــد. البته از نظر فنــي اين تيمها شباهتي با هم ندارند اما همين كه بازيكنان من بتوانند از نظــر فيزيكي آماده مصاف با ايران و ازبكســتان باشند برايم كافي است.

جنگ باشگاهها تاثيري ندارد

الريان و لخويا بايد مقابل پرسپوليس و استقلال خوزستان در ليگ قهرمانان آسيا بــه ميدان بروند آن هم در آســتانه مصاف حساس دو كشور در مقدماتي جام جهاني. تفاوتهايي ميان ايــن بازيها وجود دارد و نميتوانيم مقايســهاي درباره تأثير نتايج تيمهاي قطري برابر حريفان ايراني در بازي تيمهاي ملي اين دو كشــور انجام دهيم اما فكر ميكنم از نظر انگيزشي تاثير گذار باشد.

از آمادگي لژیونرها خوشحالم

مصدومانــي داريــم از جملــه احمد ياســر، بازيكن لخويا كه ممكن است آماده بازي با ايران نباشــد. او بايد دوران نقاهت مصدوميتش را دنبال كند. هدف ما استفاده از ياســر در بازي برابر ازبكستان است. اين مســاله طبيعي اســت كه با احمد ياسر و مشعل عبدا.. صحبت كنم تا خود را مهياي بازي با ازبكســتان كنند.اما خبر خوشحال كننده براي من شــرايط بسيار خوب اكرم عفيف در خيخون اســپانيا است كه حضور و تجربــه او ميتواند به ما در دو بازي مهم پيش رو كمك كند.

ردهبندي قابل پيشبيني فيفا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.