قوچان نژاد: بدون فوتبال نميتوانم زندگي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا قوچان نــژاد در بازگشــت دوباره به فوتبال هلند تولد دوبارهاي داشــت تا جایي كه فصل رویایياش با ایســتادن در جایگاه دوم برترین گلزنــان اردي ویژه تكمیل شد تا با این عملكرد محبوبیــت خاصــي بیــن طرفداران هیرنفین به دست بیاورد. محبوبیتي كه مهاجم ایراني را به یكي از سوژههاي جذاب رسانههاي هلند تبدیل كرد تــا جایي كــه گوچي بهعنــوان میهمان ویژه یكي از پربیننده ترین شبكههاي تلویزیوني هلند حاضر شد و به سوالات پاسخ داد.

شبكه هر هفته یكشــنبه شــبها ویژه برنامهاي با تم خانوادگي با حضور ســتارههاي فوتبال برگزار ميكند كه این بار نوبت به گوچي رســید تا با توجه به محبوبیت ایــن روزهاي خود در هیرنفین و همچنین ویژگيهــاي بــارزي كه در زندگي اجتماعي خود داشت به سوالات مجري و كارشناس این شبكه پاسخ بدهد.

قوچان نژاد در پاسخ به ســوالات مجري و كارشناس برنامــه مدعي شــد زندگي اجتماعياش با فوتبال عجین شده است و نميتواند این دو را از هم جــدا كند اما طوري مدیریــت ميكند كه به هیچ كدام از آنها لطمهاي نخورد.

قوچــان نــژاد پیش از ایــن به خاطــر علاقهاش به موســیقي، ادامه تحصیل و همچنین فراگیري چند زبان زنده دنیا مورد توجه رسانهها قرار گرفته بــود و حالا اوج گیــرياش در فوتبال و قرار گرفتن در یــك قدمي آقاي گلي هلند زندگي ورزشــي و اجتماعي او را الگوي بسیاري قرار داده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.