انصاري فرد، سوژه رسانههاي يوناني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم انصاري فرد پس از درخشــش در پانيونيــوس نظرها را به خود جلب كرد و با گلهاي زيادي كه براي اين تيم در ليگ يونان به ثمر رســاند موفق شــد دوباره احيا شود. او پس از بازيهاي خوبي كه از خود به نمايش گذاشت موفق شد در انتقالي بزرگ راهي تيم صدرنشين و نامدار يونان يعني المپياكوس شــود. او درخشــش خود را ادامه داده و اين بار براي تيم جديد خود به درخشش پرداخت. از زمان حضور كريم در تيم المپياكوس، او تبديل به يكي از اصلي ترين سوژههاي رسانههاي اين كشور شده و خصوصا با ادامه بازيهاي خوب او و گلزنيهايش تقريبا اغلب رسانههاي اين كشور تصويري از وي را روي جلد خود ميبرند و اخباري از او را مخابره ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.