12 امتياز تا قاطخعوااسنتهههتچندرايننگقهنكورمراسپنوليس تاريخ ليگ برتر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرســپوليس فردا بازي بيســت و چهارم خود در ليگ برتــر را برگزار خواهد كــرد. اين آخرين بازي ليگ برتري پرســپوليس در ســال 95 خواهد بود و تا 12 فروردين خبري از مســابقه داخلي نيســت. پرســپوليس و برانكو ســال 95 را در شــرايطي تمام ميكنند كه تنها شــش بازي تا رســيدن به نقطــه پايان فاصلــه دارند؛ نقطهاي كه انتظــار ميرود اين بار براي آنها همراه با جام باشــد. پرســپوليس كه طــي 15 دوره قبلي ليگ برتــر تنها دوبار قهرمان شــده و از آخرين قهرمانياش حدود 8 ســال ميگذرد طي ســه فصل گذشــته دو بار تا آســتانه قهرمانــي پيش رفت اما يك بــار فولاد و يك بار اســتقال )هر دو از خوزســتان( جام را از دســتان دايي و برانكو ربودند تا امســال تيم ســرخپوش پايتخت براي رســيدن به جام تشــنهتر باشد.

در ســطور بالا گفتيم پرسپوليس با 10 امتياز از 7 بازي آينده ميتواند قهرمانياش را مســجل كند اما براي شكســتن ركورد فولاد بــه 12 امتياز از 7 بازي آينده نياز دارد كه اين خواسته زيادي نيست.

مثلا چهار برد و سه باخت يا سه برد، سه تساوي و يك باخت. پرســپوليس در صورت كسب 11 امتياز از بازيهاي پيش رو به امتياز64 ميرســد و ميانگين 2/13 را به دســت خواهــد آورد كه دقيقــا به اندازه ميانگين فولاد در ليگ چهارم اســت اما اگر 12 امتياز كسب كند به ميانگين ‪/2 16‬خواهد رسيد كه بالاترين ميانگين و قاطعانه تريــن قهرماني تاريخ ليگ برتر را رقم ميزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.