انتظاري:شرمندهبزرگانپرسپوليسشدم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

رضاييان كــه در اولين جلســه اش با مســوولان پرســپوليس ناكام بوده و آنها به دليــل عدم حضــور برانكــو آن را به مقطع ديگــري موكول كرده بودند، ديروز هم راهي باشگاه شد و جلســهاي دو ساعته با طاهري برگزار كرد امــا ظاهرا او تا هفته آينده اجازه حضور در تمرينات تيمش را نخواهد داشت. كميته انضباطي باشــگاه پرســپوليس راي پرونده رامين رضاييان را صادر كرده اما قصد دارد به خاطر حساسيت بازي پنجشنبه اوايل هفته بعد آن را اعلام كند.

برانكــو دوشــنبه شــب در جلســه با مســوولان باشگاه نظراتش درباره رضاييان را اعلام كرده و همه منتظر جريمه اين بازيكن هستند اما با اين شرايط رضاييان احتمالا دو بازي باقيمانده در ســال 95 مقابل استقلال خوزستان و الريان را هم از دست خواهد داد و بايــد بعد از اردوي تيم ملــي به تمرينات پرسپوليس برگردد.

رضاييــان فعلا به طــور اختصاصي در كمپ تيمهاي ملــي تمرين ميكند تا برانكو مجوز حضــور در تمرينات را براي وي صادر كند. تازه وقتي رضاييان به تمرينات بازگردد بايد روي نيمكت بنشــيند و اميدوار باشد در 9 بازي باقيمانده در سال آينده شانس بازي پيدا كند.

ســهراب انتظــاري مهاجــم ســابق پرسپوليس اين روزها در غم از دست دادن مادرش عزادار است اما پيشكسوتان اين تيم او را تنها نگذاشتند. او در اين باره ميگويد: «واقعيت تلخــي بود كه اميدوارم هيچكس تجربهاش نكنــد اما حضور پيشكســوتان و تماسهــاي تلفني آنها به مــن، پدرم و خانوادهام تســلي ميداد. مــن وقتي آقاي جاســميان را براي مراســم مادرم ديدم به معناي واقعي نميدانســتم چه كار كنم. به ايشان گفتم اجازه بدهيد دستتان را ببوسم اما ايشان گفت ما مثل انگشتان يك دست عضو يك خانواده هستيم و بايد در شادي و غم كنار هم باشيم. آقاي پروين هم تسليت گفتند. من اگر بخواهم اســم بياورم حتما خيليها از قلم ميافتند. از حميد اســتيلي و ضيا عربشــاهي، سلطاني، كارگر، ميناوند، برزگــر، جبــاري، خانمحمــدي و... تا نادر دستنشان، اكبر ميثاقيان، بهروان و اعضاي تيم خونه به خونه.»

انتظاري صحبتهايش را اينطور پايان ميدهد. «بعد از اين همه تماسهاي تلفني كه برقرار شــد به خودم افتخار ميكنم كه سالها پيراهن پرســپوليس را برتن كردم و از بازيكنــان فعلي هم انتظــار دارم قدر پيراهني كه به تــن دارند را بدانند. بزرگان پرســپوليس به معناي واقعي شــرمندهام كردنــد. من زبانم قاصر اســت و نميتوانم پاسخگوي لطف و محبت اين عزيزان باشم. آنها براي چندمين مرتبه ثابت كردند كه ما چه خانواده بزرگي هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.