جولان سرخها در سينما و تلويزيون

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

آمار حضور و بازي قرمزهاي تهران در فيلمهاي ســينمايي و برنامههاي تلويزيوني به قدري شــدت گرفته كه به قول اشپيتيم آرفي انگار آنها از آغاز و در اصل هم هنرپيشــه بودهاند و فقط نقش فوتباليستها را در ميدانهاي تمرين و مسابقات ايفا ميكردهاند.

اين مهاجم آلبانيايي، خود پس از چند ســال بازي كردن در ليگ ايران و همراهي پرســپوليس و مقطعي هم بازي در پيام خراسان و نگرفتن بخشي از ديونش به ايران برگشــته اما به جاي الحاق به يك تيم ديگر ايراني سر از ســينما درآورده و در يك چشــم به هم زدن در دو سريال تلويزيوني و يك فيلم سينمايي بازي كرده است. او ميگويد در 37 سالگي وقتش رسيده بود كه فوتبال را كنار بگذارد و حالا سينما و بازيگري وقت او را گرفته و به شغل تامينكننده زندگياش تبديل شده است.

او تصريح ميكند باشــگاههاي ايراني «پول بده» نيستند ولي در سينما وفا به قول و قرارها و دادن ســهم و حق بازيگران بسيار رايجتر و رعايت اين اصل متداولتر است.

نكتهاي نامعلوم اينكه چطور در آرفي اســتعداد بازيگري كشف شــده، نكتهاي نامعلوم است اما اين مساله مشخص اســت كه وي هم اينك مشغول بازي در سريالي 60 قسمتي به نام «خانه ما» اســت كه يك مجموعه خانوادگي با تمي بالنســبه كميك و نشــانگر زندگيهاي كنوني و مشكلات مرتبط با آن است. ديگر بازيگر اين سريال از قضا پژمان جمشــيدي ديگر فوتباليست بازيگر شده پرسپوليس اســت كه چهار سال پيش در ســريال تلويزيوني پرطرفدار «پژمان» كه متن آن را برادران قاسمخاني نوشته بودند، به واقع نقش خودش را بازي ميكرد و چنان در آن قالب موفق بود كه شــهرتش در دنياي فيلم و بازيگري در طول مدت پخش ســريال )بيش از 4 ماه( از كل شــهرت كســب كرده وي در دوران طولاني حضورش در فوتبال بيشــتر شد، هر چند وي در فيلمها و نمايشهاي بعدياش همان كارآيي را نداشــت بــه طوري كه او و برادران قاســمخاني راه بازگشت او را به عرصهاي موفق تهيه سيزن جديدي از سريال پژمان در يك فيلم ســينمايي و يا تبديل آن به قالبي بالنســبه متفاوت دانستند، هر چند نسخه هاي تازه هرگز شكل نگرفته و تا اين لحظه نه تهيه و نه پخش شده است. كجا بهتر از ايران؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.