وضعيت مبهم اميري و ربيعخواه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

تصــور ميكرديــم پرســپوليس مقابل اســتقلال خوزســتان بــا تمام نفراتش حاضر ميشــود چرا كه بعد از مدتها محروم ندارد اما هنوز وضعيت مصدوميت دو بازيكن مشخص نيست. در اين باره پزشــك تيم پرســپوليس ميگويد: «با توجه به اقدامات پزشكي انجــام شــده و ادامه درمــان در كنار تمرينات، اميدواريم دو بازيكن آســيب ديــده تيم براي بــازي در اختيار كادر فني باشــند. محســن ربيعخــواه بعد از بــازي برابــر نفت تهران با مشــكل جزيي روبهرو بود كه اقدامات پزشــكي بــراي وي انجام شــد و در حال حاضر در اختيــار كادر فني اســت و برنامه فيزيوتراپــي وي همزمــان با تمرينات دنبال ميشــود.»وي افــزود: «درباره وحيد اميــري هم شــرايط به همين شكل است و او در كنار تمرين، درمان را دنبال ميكنــد و اميدواريم بتوانيم او را هم براي بازي روز پنجشــنبه در اختيار كادر فني قرار بدهيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.