نكوداشت «مهرآيين»

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انجمن حاميان فرهنگ و مرام پهلواني برگزار ميكند

ايرنا- نكوداشــت آيين مهرآيين به كوشــش انجمن حاميان فرهنگ و مرام پهلواني ۲۳ اسفند در تالار كتابخانه ملي با حضور پيشكسوتان و مسوولان ورزش كشور برگزار ميشود.

قرار اســت براي نخســتين بار در ورزش كشــور از بزرگمــردي كه همه ســالهاي عمرش را به مبــارزه با ظلم، زنــدان، شــكنجه و زندگــي پنهان در راستاي پيروزي انقلاب گذراند و پس از آن نيز در بسياري از عرصهها بخصوص ورزش كشــور ارائه خدمت كرد، تجليل شود.

ايــن حركت بــه همــت انجمن حاميان فرهنــگ و مــرام پهلواني و با همــكاري فدراســيونهاي جانبازان و معلولان، جودو، ســازمان ورزش بسيج، بسيج ورزشكاران و كميته ملي المپيك و پارالمپيــك روز ۲۳ اســفندماه در تالار كتابخانه ملي با حضور مســوولان كشوري، ورزشي، ورزشكاران، قهرمانان، پيشكســوتان و علاقهمنــدان برگــزار خواهد شد.

محمــد داودآبــادي معــروف بــه محمد جودو، بعد از پيروزي انقلاب نام خانوادگي مهرآيين را براي خود انتخاب كرد. او به رغم اينكه مبارز بوده و مدت زيادي را در زندانهاي رژيم ستمشاهي به ســر برده، پــدر دو شــهيد بزرگوار )محمدرضا مهرآييــن و ناصر مهرآيين( است.

مهرآيين در بســياري از عرصههاي كشــور خدماتي را ارائه كرده اســت اما بيشترين آن در عرصه ورزش كشور بوده اســت. مهر آيين دوره نوجواني و جواني خود را ابتدا در رشــته كاراته و ســپس ورزش جــودو گذراند. او جــودو را نزد )مستر ژان( اســتاد فرانسوي اين رشته فرا گرفت و ضمن اينكه در ورزش كاراته پيشرفت داشت در كلاس استاد ژان نيز به آموختن فنون جودو و دفاع شخصي مبادرت كــرد و پيش از آنكــه گرفتار زندانهاي رژيم پهلوي بشود گروههاي مبارزه با رژيم شــاه را تعليم ورزشهاي رزمــي و دفاع شــخصي مــيداد و در سالهاي زندان هم براي آموزش زندانيان سياســي به همين كار اقــدام ميكرد. مهر آيين در نخســتين روزهاي تشكيل دولت شــهيد رجايي از سوي مصطفي داودي رييــس وقــت ســازمان تربيت بدني بهعنوان رييس فدراســيون ســه رشــته جودو، كاراته و تكواندو منصوب شــد. مهرآيين در واقع نخستين رييس فدراســيون جودو ايران بود. حاج محمد مهرآيين همزمان با رياســت فدراسيون جودو، قائم مقام فدراســيون ورزشهاي جانبازان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.