يك ماه مرخصي براي جواد محجوب

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جودوكاهاي ايران روز گذشته براي حضور در رقابتهاي گرنداسلم عازم باكو شــدند تا از ۲0 تا ۲۲ اســفند در رقابتهاي باكو روي تاتامي بروند. در اين رقابتها در وزن 60- كيلوگــرم: ابوالفضل محمودي، وزن 66- كيلوگرم: عليرضا خجسته و قاسم نوريزاده، وزن 7۳- كيلوگرم: محمد محمدي بريمانلو و مهدي فتحيپور، وزن ٨1- كيلوگرم: ســعيد ملايي و در وزن ۹0- كيلوگرم: وحيد نوري و حامد رشيدي به رقابت ميپردازند. هدايت اين تيم بازهم برعهده منصوري اســت. ســرمربي تيم جودو جوانان و اميد درباره شــرايط بازيكنان ميگويد: «با توجه به ســطح بالاي مسابقات گرنداســلم باكو، از جودوكاهاي جــوان توقع نتيجه نداريم.تيم اعزامي متشــكل از جودوكاهاي جوان، زير ۲۳ سال و چند ورزشــكار بزرگسال است چون تنها ۲ جودوكا در تيم ملي وجود داشت و تيم منسجمي بعد از المپيك ريو نداشتيم با سياستگذاريهاي جديد در فدراســيون، جوانگرايي صورت گرفته است.» تيم ملي جودو در حالي عازم باكو شــده اســت كهجواد محجوب اين تيم را همراهي نميكند: «با توجه به مشــكلات كاري و تحصيلي، جواد محجوب يك ماه مرخصي گرفته اســت و بعد از مسابقات گرند اســلم باكو، گرندپري )جايزه بزرگ( گرجستان از نيمه دوم فروردين ســال آينده به اردوهاي تيــم ملي بازميگردد تا براي بازيهاي كشورهاي اسلامي و رقابتهاي قهرماني آسيا در هنگ كنگ آماده شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.