كونته: زير فشار بودن براي بازيكنان من خوب است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

آنتونيو كونته، مربي چلســي از پيروزي 2 بــر يــك تيمــش در خانه وســتهم براي پاســخ دادن به برد ديگر مدعيــان قهرماني ليگ برتر از جمله تاتنهام و منچسترســيتي ابراز خوشــحالي كرد اما از دست شاگردانش به خاطر دريافت يــك گل ديرهنگام ناراحت بود. چلســي در آخرين بازي از هفته بيست و هفتم ليگ برتر انگليس شهرآورد لندن را برد تا فاصلهاش با تيم دوم جدول را به 10 امتياز افزايش دهد. اين چهارمين بازي بدون كلين شيت چلسي بود كه كونته را از اين بابت كمي ناراحت كرد.

او در پايــان بازي به شــبكه اســكاي اســپورت گفت: «ما بــازي را كنترل كرديم. گل زديــم و موقعيتهايي براي زدن گلهاي بعدي هم داشتيم. حيف شد كه آخر بازي گل خورديم. يك بــار ديگر در پايان بازي فرصت كلين شــيت كردن را از دســت داديم و لازم است كه بيشتر روي اين موضوع كار كنيم».

كونته با اشاره به وضعيت جدول و فاصله تيمش بــا ديگر مدعيان، ادامــه داد: «من از اينكه يك بازي خوب ارائه كرديم خوشــحال هســتم. تمركــز بازيكنانم فوقالعــاده بود، همينطور مســووليتپذيري و ارادهشان براي كســب پيروزي كه واكنش خوبي به بردهاي حريفانمان در روز گذشــته بــود. ديروز آنها بردند و امروز ما. بازي كردن بعد از حريفانت كار آساني نيست چون ميداني كه اگر امتياز از دســت بدهي آنها به تو نزديك ميشــوند. البته زير چنين فشــاري بودن خوب است. ما واكنش خوبي نشان داديم. حالا بايد به كارمان ادامه دهيم و براي بازي برابر منچستريونايتد در جام حذفي آماده شويم.»

فاصله چلســي با تاتنهام رده دومي در فاصله 11 هفته بــه پايان فصل به 10 امتياز رســيده و از اين رو شانساش براي فتح ليگ بيشتر شده است اما كونته هنوز هم با احتياط درباره شــانس تيمش براي فتــح ليگ برتر صحبت ميكند.

او گفــت: «بازيها دارنــد يكي پس از ديگري كمتر ميشوند اما من فكر ميكنم كه تــا پايان اين ليگ هنوز راه ســختي پيش رو خواهيم داشت. من به حرفهاي مربيان ساير تيمها گــوش ميكنم و ميبينم كه آنها هنوز به تواناييشــان براي فتح ليــگ اميد دارند و حق هم دارند كه چنين نگرشي داشته باشند. ما بايد بدانيم ســاير تيمها هنوز به قهرماني اميد دارند و به همين دليل ما بايد انگيزهمان را بــراي ماندن در صدر جــدول حفظ كنيم. قهرمان شدن مطمئناً كار آساني نخواهد بود و مــا اين را ميدانيم اما من به بازيكنانم اعتماد دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.